کل نماهای صفحه

۲۷ تیر ۱۳۹۴

حقيقت در برابر دروغ - قسمت اول تاريچه اي افتخار آفرين ودرخشان وبخشي از جنگ سياسي مقاومت ايران عليه ولايت فقيه وزارت اطلاعات ولابي هاي مماشات چي

حقيقت در برابر دروغ
مروري برگزارش  هيأت پارلمان اروپا دربارة گزارش مغرضانة« ديدبان» عليه مجاهدين


دو كنگره در سوئدو هلند
بعدازظهر شنبه 17دي‌ماه84 كنگرة دفاع از مجاهدين شهر اشرف در برابر توطئة آخوندها، با حضور شماري از نمايندگان پارلمان، شخصيتهاي سياسي، حقوقي و اجتماعي اروپا و هم‌چنين صدها تن از ايرانيان مقيم اين كشور در استكهلم برگزار شد. در اين كنگره، گزارش گروهي از نمايندگان پارلمان اروپا دربارة شهر اشرف و سازمان مجاهدين خلق ايران براي حاضران تشريح شد و طي آن مجعول بودن گزارش ديدبان حقوق‌بشر عليه مجاهدين مورد تأكيد قرار گرفت.
گزارش هيأت پارلمان اروپا  توسط پائولو کاساکا، نمايندة پارلمان اروپا از پرتغال و رئيس مشترك گروه دوستان ايران آزاد در پارلمان اروپا ارائه شد. وي دعاوي گردانندگان ديدبان عليه مجاهدين را  «سراپا دروغ» دانست و افزود: ما بعد از سوئد، به كشورهاي ديگر و در نهايت به خود آمريكا خواهيم رفت تا اين مسأله را افشا كنيم. ديدبان تنها چند روز قبل از اشغال عراق در صفحة اول يك روزنامة بسيار مهم كانادا مدعي شد كه سلاحهاي كشتار جمعي زيادي در پايگاههاي مجاهدين در عراق دفن شده است؛ درست قبل از جنگ تحريك كردند كه به مجاهدين حمله كنند. به‌نظر من اين يك جنايت جنگي است. من در مقابل اين اقدامات ساكت نخواهم نشست و جلو خواهم رفت. ديدبان بايد توضيح دهد كه چرا اين دروغها را جعل كرده است. ما هرگز تسليم نخواهيم شد.
 در همين كنگره  آقاي لارش ريسه، عضو سابق كميسيون خارجة پارلمان نروژ سخنان خود را با سلام به مجاهدان شهر اشرف شروع كرد. وي به توطئه‌هاي رژيم آخوندي عليه مجاهدين اشاره كرد و گفت: هزاران مأمور وزارت اطلاعات رژيم را مي‌بينيم كه ساعتها كار مي‌كنند تا با مجاهدين مقابله كنند. در پارلمان نروژ ما نوشته‌هاي زيادي را كه از سوي مأموران اطلاعات ايران ارسال مي‌شود، دريافت مي‌كنيم. گاهي چهار كيلو كاغذ در روز به دست من مي‌رسد. سؤال اين است كه چرا رژيم ايران اين همه انرژي عليه مجاهدين صرف مي‌كند.
از اين پيشتر در روز چهارشنبه 16آذر، درآمستردام در هلند،كنگره «دفاع از مجاهدين خلق ايران در شهر اشرف» با حضور شماري از شخصيتهاي سياسي، حقوقي و اجتماعي اروپا، سازمانهاي جوانان احزاب هلند و  هم‌چنين صدهاتن از ايرانيان مقيم اين كشور برگزار شد. در آن  كنگره  نيز گزارش گروهي از  نمايندگان پارلمانهاي اروپايي دربارة شهر اشرف و سازمان مجاهدين خلق ايران براي حاضران تشريح شد و سخنرانان توطئه‌هاي وزارت اطلاعات رژيم آخوندي را براي مخدوش كردن چهرة مجاهدين و مقاومت ايران، افشا كردند.
در كنگرة آمستردام كه توسط «كميتة دوستان ايران آزاد هلند» برگزار گرديد، علاوه بر سخنراني آقاي كاساكا،  سخنرانيها و توضيحات روشنگر ديگر اعضاي هيأت، تعدادي ازشهود عيني كه خود سالها درقرارگاههاي مجاهدين بسربرده بودند، گزارشهاي تكاندهنده‌يي از دروغهاي وزارت اطلاعات و مزدوران آن  برملا كردند كه باعث حيرت وتعجب شركت‌كنندگان شد. به عنوان نمونه مادرهمدم امامي، ضمن اشاره به خباثت وقساوت وبيرحمي‌مزدور وزارت اطلاعات مرجان ملك صيدآبادي حتي درمورد فرزندان خودش،گزارش خبرنگار روزنامة تراو به نام «يوديت نورينگ» را سراسركذب ودروغ و يك‌طرفه  خواند.
اوگفت كه اين گزارش به منظور جلب‌نظر وزارت اطلاعات آخوندي تنظيم شده است ونه چيز ديگر. درغيراين‌صورت با من هم كه 9سال سرپرستي فرزندان مرجان خائن را به‌عهده داشتم، مصاحبه مي‌كرد. يا در  نمونة ديگري، زري شايسته گفت: مزدور مسعود جاباني تلاش كرده است كه مسبب خودكشي خواهر من را كه رژيم خميني بوده است، مجاهدين قلمداد كند. خواهر من  به دليل شكنجه‌هاي طافت‌فرسا درزندان خميني، درحالي كه 12سال بيشترنداشت، نامتعادل شده و پيش ازآن نيز چندين بار در ايران و پاكستان و هلند دست به خودكشي زده بود. اظهارات تكاندهندة زري شايسته تعجب همة شركت‌كنندگان را برانگيخته بود و آنها به خاطراين همه قلب واقعيت به مزدوران خميني لعنت مي‌فرستادند.قسمتهايي از سخنرانيها وگزارشهاي  ايراد شده دركنگرة هلند در شماره‌هاي 779و780نشرية مجاهد درج شده است. از اين شماره  بخشهايي از گزارش هيأت پارلمان اروپا را درج مي‌كنيم. گزارشي كه در واقع  رويارويي حقيقت و تحقيق با دروغ و غرض‌ورزي است و تصوير روشني از توطئه‌هاي رذيلانه اطلاعات آخوندي عليه مجاهدين و شكست ورسوايي اين توطئه‌ها به دست مي‌دهد.

يادداشت نايب رئيس اول پارلمان اروپا
آقاي آلخو ويدال كوآدراس، نايب رئيس اول پارلمان اروپا در جلسه‌يي كه روز 30شهريور 84 (21سپتامبر) باشركت دهها تن از نمايندگان در مقر پارلمان اروپا در بروكسل براي ارائه گزارش هيأت اين پارلمان برگزار شد، شركت نمود و رياست اين جلسه را برعهده گرفت. مشروح سخنان آقاي ويدال كوادراس  و ديگر نمايندگان و شخصيتهايي كه در اين جلسه شركت داشتند، نيازمند صفحات بيشتري است و دراين مختصر نمي‌گنجد. اما  آقاي ويدال كوادراس در آغاز گزارش هيأت پارلمان اروپا طي يادداشتي به گونه‌يي فشرده اما رسا و روشن  اهميت وجايگاه اقدام هيأت پارلمان اروپا را در مقابله با گزارش مغرضانه ديدبان حقوق‌بشر بيان مي‌كند. نايب رئيس پارلمان اروپا در يادداشت خود مي‌نويسد:
«محرك گردآوري اين گزارش، گزارش ديدبان حقوق‌بشر دربارة سازمان مجاهدين خلق ايران بود كه در مه 2005 منتشر شد. اين گزارش در ظاهر به اتهامهاي مربوط به نقض حقوق‌بشر از سوي سازمان مجاهدين مي‌پرداخت، با شگفتي اما، بسا فراتر از مأموريت يك سازمان مدافع حقوق‌بشر، اين گزارش يك توصيه سياسي خيلي جدي را پيشنهاد مي‌كرد: از اپوزيسيون اصلي ايران حمايت نكنيد.
با توجه به نگرانيهاي فزايندة بين‌المللي درمورد نحوة عملكرد رژيم ملايان در ايران و فراخوانهاي روزافزون براي رها كردن سياست استمالت از ايران كه در اولين گام منجر به وارد كردن سازمان مجاهدين خلق ايران در ليست سياه شد، اين اعلام موضع سياسي موجب تشويش بيشتري مي‌شد.
ما در پارلمان اروپا تصميم گرفتيم كه درباره اتهامات مربوط به نقض حقوق‌بشر از سوي سازمان مجاهدين مندرج در گزارش ديدبان حقوق‌بشر، يك تحقيق كامل به عمل بياوريم. 
در اين راستا، بر‌خلاف ديدبان كه بر 12‌ساعت مصاحبة تلفني با 12 فرد مشكوك اتكا كرد، ما احساس وظيفه كرديم با انجام يك مطالعة جامع همة جوانب اين مسأله را مورد بررسي قرار دهيم.
علاوه بر پژوهش گسترده، يك هيأت از نمايندگان پارلمان اروپا از كمپ اشرف در عراق بازديد كرد و مصاحبه‌هاي خصوصي رو در رو با اعضا و مقامات مجاهدين انجام داد. هم‌چنين اقدام به انجام بازرسيهاي بالبداهه از محلهايي نمود كه در مظان اتهام براي ارتكاب نقض حقوق‌بشر بودند.
ما دريافتيم كه اتهامات مندرج در گزارش ديدبان حقوق‌بشر بي‌پايه و خالي از هر‌گونه حقيقتي بود. ما هم‌چنين به اين نتيجه رسيديم كه نحوة تهية گزارش ديدبان حقوق‌بشر خطا بوده و در محتوا دقيق نبوده است. علاوه بر اين ما در جريان مطالعاتمان از وجود يك كارزار استادانه و پيچيده  و پراكندن اطلاعات غلط از سوي وزارت اطلاعات و امنيت ايران عليه سازمان مجاهدين مطلع شديم.
توصية ديدبان حقوق‌بشر عليه حمايت از سازمان مجاهدين خلق ايران به روشني به‌فراخوانهاي گسترش يابنده براي خارج كردن اين سازمان از ليست تروريستي ربط دارد. من با توصيه ديدبان حقوق‌بشر موافق نيستم. كشورهاي غربي با اميد مدره كردن رژيم آخوندي، به نحو غيرعادلانه‌يي به سازمان مجاهدين خلق برچسب تروريسم زده‌اند و اصول و ارزشهاي اخلاقي خود را زير سؤال برده‌اند. بنابراين، عدالت اين است كه سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست تروريستي بيرون آورده شود».
 هيأت پارلمان اروپا، خود نيز در ابتداي گزارش تنظيم شده، براين واقعيت سياسي انگشت مي‌گذارد كه «تحولات اخير در ايران كمترين ترديدي باقي نمي‌گذارد كه استمالت شكست خورده است. زمان آن فرا رسيده است كه اين سياست شكست خورده را پايان دهيم. ادامه سياست استمالت تا جايي كه به مردم ايران و جامعه بين المللي برمي‌گردد، يك دستورالعمل فاجعه بار است».

روش هيأت پارلماني اروپا در تهية گزارش
هيأت پارلمان اروپا، سپس در ادامة گزارش خود به شيوة تهيه گزارش مي‌پردازد و تحت عنوان « متدولوژي» مي‌نويسد: گروه دوستان ايران آزاد در بررسي متدولوژيهاي بالقوه و اتخاذ روش براي انجام تحقيق خود، آگاهانه تصميم گرفت تا جايي كه امكاناتش اجازه مي‌دهد، از بيشترين منابع بالقوه و ذيربط اطلاعاتي استفاده كند. تحقيق گروه دوستان ايران آزاد مدت كوتاهي بعد از انتشار گزارش آغاز شد و شامل بررسي دقيق اطلاعات جمع‌آوري شده از طيفي از منابعي كه در زير رديف شده‌اند مي‌گشت:

شبكه وب جهاني – دوستان ايران آزاد

از سايتهاي منتقد مجاهدين(1) كه حاوي اتهامات گوناگوني با درجات مختلفي از جديت عليه سازمان بود از جمله اتهامات مشابه آن‌چه كه در گزارش آمده بود، بازديد كرد. از سايتهاي رسمي‌شوراي ملي مقاومت و سازمان مجاهدين خلق ايران(2) هم بازديد شد. هم‌چنين در مورد شاهدان مورد استناد در گزارش، با استفاده از ماشينهاي جستجوگر در اينترنت جستجوهايي صورت گرفت، كه اظهارات اين افراد را در بارة مسائلي كه در گزارش به آن اشاره مي‌كنند، ارائه مي‌كرد.

نوشته‌ها – منتخبي از نوشته‌ها از منابع مختلف كه برخي انتقادي و برخي در حمايت از سازمان مجاهدين خلق بودند، مرور گرديد.  بخش ديگري از نوشته‌ها شامل مطالبي بود كه در اروپا در ميان پارلمانترها پخش شده بود، و در آنها شاهداني كه ديدبان حقوق‌بشر در گزارش خود از آنها استفاده كرده بود، جزئيات اتهامات مندرج در گزارش و هم‌چنين انتقادات ديگري به سازمان مجاهدين خلق ايران را فراهم كرده بودند. در عين حال، نسخه‌هايي از انتشارات عام شوراي ملي مقاومت و سازمان مجاهدين خلق ايران همراه با متون موبوط به سابقه و اتهامات شاهدان استفاده شده توسط ديدبان حقوق‌بشر، مورد بررسي قرار گرفت. مطالب ديگر شامل نوشته‌هايي مي‌شد كه توسط طرفهاي سومي‌مثل پارلمانترها و تحليلگران سياسي، نوشته شده‌اند. به‌طور مثال، مكاتبات گسترده بين لرد اريك ايوبري، رئيس وقت گروه حقوق‌بشر در پارلمان انگلستان و ديدبان حقوق‌بشر در بارة اتهامات مشابه آن‌چه كه در گزارش عليه مجاهدين آمده است، مورد توجه قرار داده شد.
بازرسي قرارگاه اشرف – به منظور انجام يك تحقيق بيطرفانه و كامل در خصوص اتهامات نقض حقوق‌بشر عليه مجاهدين در گزارش و تحقيق دربارة وجود هر مدركي كه اين اتهامات را تاييد كند، كميته دوستان ايران آزاد احساس كرد ضروري است كه هيأت آن به قرارگاه اشرف سفر كند. چنين ديداري اجازه مي‌داد كه اين هيأت با افراد مجاهدين رودررو مصاحبه كند و هم‌چنين قرارگاه اشرف را به طور عام و سايتهايي را كه به عنوان صحنه‌هاي نقض مورد اتهام بودند، به‌طور خاص بازرسي كند. وقتي وارد كمپ اشرف شديم، تمامي‌بازديدها از محلهايي كه در مركز اتهامات قرار داشتند، اعلام نشده بود و به هيأت دوستان ايران آزاد دسترسي كامل، بلا مانع ونامحدود به كمپ اشرف و تمامي‌تأسيسات آن داده شد.
هيأت دوستان ايران آزاد يك ديدار 5روزه  از  كمپ اشرف انجام داد و با 19نفر كه يا اعضاي خانوادة شاهدان نام برده شده در گزارش بودند يا از نزديك شاهدان را مي‌شناختند و مي‌توانستند شواهد دست اول در مورد آنها و اتهاماتشان فراهم كنند، مصاحبه‌هاي طولاني انجام دادند. همة مصاحبه‌ها بسته به توانايي زبان مصاحبه شونده يا به فارسي يا به انگليسي انجام شدند. همة مصاحبه‌ها در بنگال 48 در هتل ايران3 در كمپ اشرف انجام شد.

در دوراني كه در كمپ اشرف بوديم، اين هيأت به همة ساكنان دسترسي نامحدود داشت و لذا قادر بود با صدها پرسنل مجاهدين به طور راندوم (تصادفي) صحبت كند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر