کل نماهای صفحه

۲۶ تیر ۱۳۹۴

خامنه اي از اصولش دست كشيد و اين توافقنامه دور زدن 6 قطعنامه شوراي امنيت است - مريم رجوي


روزنامه الزمان بين المللي 24 تيرماه 94 

 خانم مريم رجوي رهبر سازمان مجاهدين خلق ايران توافق اتمي بين رژيم آخوندها و كشورهاي 5+1 را به رغم همه كمبودها و امتيازهاي ناموجهي كه در آن به رژيم ملاي ان داده شده است, يك عقب نشيني تحميلي و نقض خط قرمزهاي اعلام شده از سوي خامنه اي توصيف كرد كه در 12 سال گذشته بارها و از جمله در هفته هاي اخير مكرراً بر آن پا فشاري كرده بود .
خانم رجوي تصريح كرد كه دور زدن 6 قطعنامه شوراي امنيت و يك توافق بدون امضا كه الزاماتي ك معاهده رسمي بين المللي را ندارد, البته راه فريبكاري ملايان و دستيابي آنها به بمب اتمي را نمي بندد . با اينهمه همين ميزان عقب نشيني , هژموني خامنه اي را هم چنان كه مقاومت ايران از قبل خاطرنشان كرده است, در هم مي شكند و تماميت فاشيسم ديني را تضعيف و متزلزل مي كند . اين عقب نشيني كه كارگزاران نظام از آن به عنوان جام زهر اتمي نام مي برند, ناگزير به تشديد جنگ قدرت در رأس رژيم و بر هم خوردن تعادل دروني آن عليه ولي فقيه فرتوت راه مي برد . جنگ قدرت در رأس رژيم به تمامي سطوح آن تسري پيدا مي كند . از اين رو مضمون و ساختار توافق مزبور را به اختصار مي توان « باخت - باخت » توصيف كرد . خانم رجوي با يادآوري اين حقيقت كه مقاومت ايران, نخستين افشاگر پروژه ها و مراكز و پنهان كاري هاي اتمي رژيم طي سه دهه گذشته بوده است, افزود : تن دادن خامنه اي و رژيمش به همين توافق نيز از وضعيت انفجاري جامعه اي ران, آثار فرساينده تحريمها, بن بست سياست رژيم در منطقه و همچنين نگراني آن از تشديد شرايط توافق نامه از سوي كنگره آمري كاست .
خانم رجوي با توجه به وضعيت به غايت شكننده و بحراني رژيم ملايان تأكيد كرد : اگر كشورهاي 1+5 قاطعيت بخرج مي دادند رژيم ايران هيچ چاره اي جز عقب نشيني كامل و دست كشيدن دائمي از تلاش براي دستيابي به بمب اتمي و مشخصاً دست برداشتن از هر گونه غني سازي و تعطيل كامل پروژه هاي بمب سازي نداشت . اكنون هم بايد با قاطعيت بر روي عدم دخالت و خلع يد از رژيم در سراسر منطقه خاورميانه پافشاري كنند و اين ضرورت را به عنوان يك اصل بنيادين وارد هر گونه توافقي بنمايند در غير اينصورت هر كشوري در اين منطقه پر جنگ و آشوب حق دارد خواستار تمام امتيازاتي شود كه به رژيم آخوندها داده شده است و اين حاصلي جز تشديد مسابقه فاجعه بار اتمي در اين قسمت از جهان ندارد . نكته مهم ديگر اين است كه پولهاي نقدي كه به جيب رژيم ريخته مي شود بايد تحت كنترل شديد سازمان ملل صرف نيازمندي هاي مبرم مرد م ايران به ويژه حقوق اندك و پرداخت نشده كارگران و معلمان و پرستاران و تأمين غذا و دارو براي توده مردم شود در غيراينصورت خامنه اي پولها را كماكان در چارچوب سياست صدور تروريسم و ارتجاع به سوريه وي من و لبنان سرازير مي كند و قبل از همه, جيب پاسداران نظام را پر تر از هميشه مي كند .
اين حق مردم ايران است كه مي خواهند بدانند از توافقي كه رئيس جمهور رژيم مي گفت آب و نان و محيط زيست هم مشروط و موكول به آن است, به آنها چه مي رسد؟ به راستي توافقي كه حقوق بشر مردم ايران را ناديده بگيرد و بر آن تأكيد و تصريح نكند, تنها مشوق سركوب و اعدامهاي بي وقفه از جانب اين رژيم, لگدمال كردن حقوق مردم ايران و زير پا گذاشتن اعلاميه جهاني حقوق بشر و منشور ملل متحد است .
خانم رجوي خطاب به مردم ايران كه قرباني ان اصلي برنامه شوم اتمي رژيم ولايت فقيه با صدها ميليارد دلار هزينه صرفاً به خاطر تضمين بقاي اين رژيم بر مسند قدرت بوده اند و اكثريت عظيم آنها در زير خط فقر به سر مي برند,يادآوري كرد : زمان حسابرسي از اين رژيم ضدايراني و بپاخاستن براي سرنگوني حاكميت نامشروع آخوندي و برپايي يك ايران دموكراتيك و آزاد و غير اتمي فرا رسيده است». ايران اسرار

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر