کل نماهای صفحه

۲۵ تیر ۱۳۹۴

خامنه اي - جا م زهر -وعقب نشيني از يك پروژه اي كه حتي بدون بمب هم تحكيم بخش حاكميت خامنه اي در داخل ومنطقه وجهان مينمود

خامنه اي - جا م زهر -وعقب نشيني از يك پروژه اي كه حتي بدون بمب هم تحكيم بخش حاكميت خامنه اي در داخل ومنطقه وجهان مينمود

اهميت اين عقب نشيني الان كم حس ميشود وآثار وعواقب جان گاه ومرگباري براي خامنه اي وحاكميت او دارد
واما اصل بحث
خميني سرنوشت خودش را به جنگ گره زده بود
خامنه يا هم سرنوشت خودش را به پروژه بمب اتم گره زده بود
اما مجاهدين وشوراي ملي مقاومت سرنوشت خميني را عوض كردند واو را با فتح مهراناو را به پذيرش قطعنامه وپايان جنگ واداشتند خميني اي كه ميگفت جنگ نعمت الهي است
http://map14.blogfa.com/post-9.aspx
جنگ جنگ تا زماني كه حتي يك خشت بر خانه اي در تهران باقي باشدhttp://shohadayeiran.com/fa/news/348/%D8
جنگ حاميت خميني را تحكيم ميكرد سرپوش همه جناياتش در داخل وعليه مردم ومقاومت ايران بود
اما مجاهدين را وا دار با سركشيدن جام زهر ومعامله آبروي نداشته اش را با خدا نمود دق كرد ومرد
با سركشيدن اين جام زهرخميني آرزوي امپراطوري اسلامي را بگور برد
اما خامنه اي سرنوشت خود را به پروژه اتمي گره زد مخفيانه وآشكارا دنبال اين پروژه بود او ميخواست وبا تمام قوا دنبال دست يابي به بمب اتمي بود زيرا بمب اتمي تضميني براي حاكميت جنايتكارانه اش بود
اگر بمب بدست مياورد ميشد گفت كه پروژه سرنگوني نيز به شكست كشيده ميشد 
اما نكته اي كه بايد گفت وجان كلام است اين است كه در تمام اين مدت گه خامنه اي اين پروژه ضد ملي اتمي را دنبال ميكرد هنوز بمب بدست نياورده بود نفس ادامه پروژه اتمي براي تحكيم سركوب در داخل وبراي تحكيم وافزايش تداخلاتش در منطقه ومهمتر از همه براي دست بالا داشتن در برابر آمريكا وغرب براي رژيم كارائي بسياري داشت وعمل ميكرد
آمريكا وغرب را با اين پروژه ومذاكره وباز هم مذاكره قفل مرده بود آنها را به مماشات كشاند 
پس فقط كار كرد داخلي ومنطقه اي نداشت تاپيرات بين المللي خصوصا سكوت ومماشات آمريكا هم به همين پروژه ربط داشت
خامنه اي با ادامه دادن پروژه اتمي مسئله سوريه را به يك گروگان تبديل كرده بود درست درحالي كه ميرفت جامعه جهاني براي سرنگوني اسد اقدام كنند مذاكره ژنو 2 اسد را نجات داد فرانسه وآقاي اولاند گفت كه در لحطه عمل آمريكا اقدام وعمليات در حال شروع را متوفق كردويك قلم مينيمم 150 هزار شهيد از مردم سوريه گرفت
وقاحت خامنه اي را جند برابر كرد آنگونه كه به يمن رفت وكودتا كرد واگر عربستان نبود معلوم نبود چي ميشد
آري خامنه اي اكنون اين اهرم را از دست داد والبته بمب اتم را هم از دست داد وآرزوي بمب اتم را هم بايد به گور ببرد

 اين كار را مجاهدين ومقاومت ايران كردند واز افتخارات ملي ميهني ومنطقه اي وبين المللي آنها وشوراي ملي مقاومت ايران است وجهان آمريكا وغرب هم تا ابد به مجاهدين ومقاومت ايران براي افشاي اين پروژه ضد ملي بدهكار ومديون هستند 
انسانها وطن پرست وآرمانخواهي كه صلح جهاني را تا الان وشايد براي ساليان سال بيمه كردند
وولي فقيه را تبديل به يك هيولاي كاغذي نمودند
بايد صبر كرد كه زهر عمل كرده وآثار آن را در تماميت حاكميت ولي فقيه خامنه اي ببينيم 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر