کل نماهای صفحه

۲۳ تیر ۱۳۹۴

روحاني گفت مذاكرات براي برد برد بود وما هم برديم - جامي كه روحاني براي خامنه اي آورد جام زهرشوكران بوده است

از سايت افشاي ياران شيطان

http://efshayaranshitan.blogspot.co.uk 

محورهاي سخنراني روحاني بعد از توافق نهائي اتمي
1- ما دنبال صدقه نبوديم
2-ما دنبال برد برد بوديم
3- اين توافق پيامد تعامل از طرف ما وتكريم از طرف غرب وآمريكا بود
4- ما در داخل ايران به اسن نتسجه رسيديم كه تنها با اجماع داخلي ميتوانيم منافع كشور را تامين كنيم بنابراين از يك جاذي اختلافات را كنار گذاشتيم (بحث دلواپسان)
4-تحريم ها بعد از اينكه ما قرار داد را امضا كرديم لغو ميشود در صورتي كه كرد واوبا ما گفتند بعد از راست آزمائي واجراي همه تعهدات تدريجي تحريم هاي مشخصي لغو خواهد شد
5-محدوديت هاي بعضي از تحريمها را روحاني 8سال ولي اوبا ما وكري 15سال بيان كردند
6- روحاني گفت كه 6000سانترفيوژ كار ميكند در صورتي كري گفت چيزي حدود 5000
اما حرف اصلي را روحاني بيان نميكند كه 35سال اينهمه بودجه واينهمه هزينه وفشار روي مردمان براي همين بازي برد برد بود كه گفتي پس بمب چي شد مگه 35سال تلاس براي امتياز غني سازي بوده يا بمب سازي 
مگر اينهمه هزينه هاي تريلياري زندگي همه ايرانيان كه الان زير خط مرگ بجاي زير خط فقرند متحول نميكرد 
پس چرا روحاني الان آن را يك پيروزي ميداند مگر همين مقاومت ايران وجامعه جهاني يقه اش را نگرفتند واو را مجبور به توفق بمب سازي وادامه پروژه ضد ملي اتمي نكردند پس چرا او آنرا يك پيروزي ميداند

براي اينكه او شاگرد خميني دجال وجلاد ضد بشر وكار گذار خامنه اي قاتل كه ولايتش باطله ميباشد
او از ابتدا در زير درخت سيب با خميني همين ها را آموخته وعملا هم اين 36 سال با خميني وخامنه اي ورفسنجاني در حفظ نظام ونابودي زندگي مردم ايران تلاش كرده وميكند
 او اگر راست بگويد ابتدا بايد خميني ودجاليت وجنگ وخونريزي او را وبعد هم خامنه اي وجناياتش را روكند 
البته چاقو دسته اش را نميبرد وهمه آنها از قماش خميني دجالند وبس وتنها با سرنگوني ننگ آنها از ايران اين زيبا ترين وطن پاك خواهد شد

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر