کل نماهای صفحه

۳ مرداد ۱۳۹۴

خامنه اي چرا 17000كشته را علم كردزيرا ميخواهد سر تروريسم نعل وارونه ميزند

خامنه اي زهره خورده واين كنگره17000 كشته به نسبت  پارسال برايش حياتي تر ولازم است 

خامنه اي چون توان ديگري ندارد از حربه برگرداندن برگ حقوق بشر عليه اپوزيسيون ومخالفين ميخواهد استفاده كند وهم زمان نعل وارونه زده وآدرس اشتباه بدهد
كمسيون ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت ايران  اپوزيسون اصلي رژيم بطور مفصل اين ترفند را افشاكرده است

http://www.iran-efshagari.com/index.php/resistance-publication/pulications/410-770721/8721-410-770721?tmpl=component&print=1
خامنه اي زير ضرب مداخلات منطقه اي است وهمه او رابانكدار تروريسم ميدانند 
خامنه اي از شقه هاي دروني رنج ميبرد ونياز دارد يك خيمه شب بازي اي حول تروريسم داشته باشدكه نسبت هم مخالفان خودحرفي در داخل داشته باشد تجمع هائي راه بيندازد وهم با مظلوم  نشان دادن خود نعل وارونه هم بزند
خامنه اي از ريزش نيرو رنج ميبرد وتوان جمع آوري وكنترل نيرو را ندارد لااقل تحت پوش خانواده هاي تروروبا خرج هاي كلان ميتواند يك تعدادي را حول اين خيمه شب بازي چند صباحي جمع كند
در حالي كه خامنه اي بانكدار تروريسم است ببينيد چگونه مرثيه تروريسم ميخوانند تا نعل وارونه آنها واقعي تر جلوه كند

آخرین مطالب را كه نگاه كنيد عناصر امنيتي سركوبگر واطلاعاتي وپاسداران نظامي وتروريستهاي ارگانهاي خامنه اي تروريسم تروريسم را بلغور ميكنند تا با نعل وارونه ايز گم كنند در صورتي كه افشاتر وآبروباخته تر از اين حرفهايند

به افراد زير كه نگاه كنيد امنيتي دادستاني آخوند يا پاسدار واطلاعاتي ميباشند

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر