کل نماهای صفحه

۸ مرداد ۱۳۹۴

از درون رژيم - مصطفي محمدي وقربانعلي حسين نژاد - يك خبر اما يك روش ويك منش ويك ايدئولوژي كثيف آخوندي خيانت وحتي حذف فيزيكي وقتي منافع اقتضا كند

يك خبر اما يك روش ويك منش ويك ايدئولوژي كثيف آخوندي كلك زدن خيانت وحتي حذف فيزيكي وقتي منافع اقتضا كند

حدود دو هفته قبل سفارت ملا ها در پاريس دو گماشته وزارت اطلاعات بنامهاي مصطفي محمدي وقربانعلي حسن نژاد را براي كارهاي اطلاعاتي وشناسائي به اطراف اور فرستاده بودند
اما خبر اين بود كه مصطفي محمدي ودخترش فرار كردن وقربانعلي حسين نژاد را جا گذاشتندوحسن نژاد دستگير شد 
حسين نژاد هم گفت بگور باباي تان حالا كه مرا جا ميگذاريد منهم همه شما را افشا ميكنم
از سفارت همه چيز را گفت از رابطش با وزارت اطلاعات از محمد حسين سبحاني و....
جزئيات امرواطلاعات مربوطه
اما بعد كه مزدوران برگشتند چند موضوع اتفاق افتاد
1- پليس ومقامات امنيتي استان تحقيقات گسترده اي را شروع كردند وبه شهروندان استان آماده باش دادند كه هرمرتبط با رژيم ويا سفارت را سريعا به ژاندارمري اطلاع داده تا اقدام كنند كه البته يك امر مربوط به كشورشان است وموضوع بحث ما نيست
2- سفارت ازقربانعلي حسين نژادنسخ كشي كرده كه تو آدم بشو نيستي چرا اطلاعات دادي چرا هيچ چي نشده همه ما را لو داديوسئوالات وتهديدهاي ديگر
3-محمد حسين سبحاني هم عليه قرباننژاد پيش وزارت اطلاعات ورابط سفارت حرفهائي از حسين نژاد زده كه حتي ما نميتوانيم آن كلمات ركيك را اينجا بنويسيم وبهمين خاطر او را تحت فشار قرار دادندكه تكذيبيه بدهد مصاحبه كند كه  فايده نكرد همه نفرات سفارت رژيم ووزارت اطلاعات وبريده مزدوران كلماتي به او نسبت دادند كه به هيچ كس نميدهند
4- در ميان اين كشمكشها يكي از نفرات دست اندار اصلي هدايت بريده مزدوران گفت 
اين پنبه را از گوش كرتان در بياوريد كه شما براي ما ارزش داريد
اين نفرات مانند مصطفي محمدي ويا قربان علي حسين نژاد كه براي دهشاهي پول ويا زن هزار گنده كاري ميكنند وهمينجوري اطلاعات ميدهند براي ما عين يك دستمال نه يك بار مصرف كه چند بار مصرفند
 ما از آنها استفاده ميكنيم چه بهتر كه عليه مجاهدين باشد ما دلمان خنك ميشود كه اينها حتي در ماموريت از بين بروند
 براي ما كه خرجي ندارد چون هيچ ارزشي ندارند
همين كارهاي كه ما وادارشان ميكنيم داريم از خودشان انتقام ميگيريم
 دست آدمهائي مثل محمدي وحسين نژاد زير سنگها وساطورهاي ما هستند
آري اين يك خبر نيست يك ايدئولوژي خميني وملاهاست انسانها هيچ ارزشي برايشان ندارند انها مقام ومنافع خودشان را دنبال ميكنند وبراي آن هر كاري ميكنند 
 كه ميخواستيم همين را به اطلاع شما برسانيم كه ببينيد رژيم به هيچ مزدورخودش رحم نميكند 

يا

از بستگان آقاي منتظري

يا


يا

 كه بعلت اعتراض به قتل عام زندانيان سياسي بركناروحصر خانگي و... شد وشايعه است كه بدستور خامنه اي بنحوي كشته شد
يا 


يا عبرت آموز تر از همه صمد نظري خائن

صمد نظري بريده خائني كه با ايران رفت
در خدمت گشتاپوي مخوف اطلاعات ملاها وسپاه قدس وبازجويان زندانهاي رژيم در آمد
 بالاتر از يك مدير كل وزارت اطلاعات در استانهاي كيلان ومازندران دستگير ميكرد انجمن نجات را ميانداخت آموزشهاي اطلاعاتي امنيتي وبازجوئي ميداد سراغ تك تك خانواده هاي مجاهدين اشرفي ميرفت تهديد تطميع و...ميكرد اگر كارائي نداشت باز داشت وشكنجه ميكرد
همه چيزش را به وزارت بد نام اطلاعات فروخت 

 
 
(گماشته هاي بي مقدارووحشي ) وزارت اطلاعات با پوش 
 
انجمن نجات رژيم در مازندران .
 
 

ولي در مازندران شايعه شد كه چون تاريخ مصرفش بسر آمده بود واطلاعاتش زياد شده بود وزارت اطلاعات توسط يكي از بريده مزدوران ديگر او را كشت.
اين مزدور كسي جز هادي شعباني نبود كه با همدستي پوراحمد او را سربه نيست كردند

هادي شعباني يكي از جنايتكار ترين پادوهاي بيمقدار وپست وزارت اطلاعات در شمال وشهر تنكابن يا شهسوار
 
عوامل اصلي وزارت 
 
اطلاعات در مناطق شمالي
 كشور بطور خاص
 استانهاي مازندران و
 گلستان در پوش انجمن
 نجات رژيم است.

واعلام كردند كه ايست قلبي كرده است
وبراي اينكه گندش در نيايد به بريده مزدوران خارج كشور هم امر كردند كه برايش تسليت بفرستند وفاتحه اش را هم بخوانند
هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر