کل نماهای صفحه

۴ مرداد ۱۳۹۴

خميني جلاد خون آشام - فتواي كشيدن خون زندانيان سياسي براي پاسداران جنايتكار

فتواي كشيدن خون زندانيان سياسي توسط خميني جنايت عليه بشريت 

 فتواي كشيدن خون زندانيان سياسي براي پاسداران جنايتكار
دادستاني طي نامه اي از خميني(خميني فتوا داد) اوكي كشيدن خون زندانيان محكوم به اعدام را به پاسداران  داد كه وقتي در جنگ يا درگيريها خياباني وقتي خون كم آوردند با سرم خون زندانيان محكوم به اعدام را بكشند تا براي زنده ماندن پاسداران جهل وجنايت استفاده( تزريق) كنند
اين يك جنايت عليه بشريت است كه در تاريخ كم نظير دارد وشايد نظير ندارد
اين يك از مليون جنايتي است كه خميني وخامنه اي پاسداران واطلاعاتي هاي جنايت كار در ايران اين سالين مرتكب شده اند

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر