کل نماهای صفحه

۴ مرداد ۱۳۹۴

افشاگري بسيار مهم - نامه اعتراضي منتظري به خميني كه جنايت پاسداران آخوندها ووزارت اطلاعا ت ودرزندانها را بر ملا ميكند

 افشاگري بسيار مهم - نامه اعتراضي منتظري به خميني كه جنايت پاسداران آخوندها ووزارت اطلاعات وزندانها را بر ملا ميكند
اين نامه در تاريخ 17.7.1365توسط منتظري نوشته شده است

ايا ميدانيددر زندانهاي جمهوري اسلامي بنام اسلام جناياتي شده كه هرگز نظير آن در رژيم منحوس شاه نشده است؟
آيا ميدانيد كه عده اي زير شكنجه عده زيادي زير زير شكنجه بازجوها مردند؟
آيا ميدانيددر زندان مشهد در اثر نبودن پزشك در اثر نبودن ونرسيدن بزندانيهاي دختر بعدا ناچار شدند بيست وپنج نفر را ....ناقص كنند؟
آيا ميدانيد در زندان شيراز دختر روزه داري را با جرمي مختصر بلا فاصله پس از افطار اعدام كردند؟
آيا ميدانيد دربعضي زندانهاي جمهوري اسلامي دختران جوان را بزور تصرف كردند؟
آيا ميدانيد هنگام بازجوئي دختران استعمال الفاظ ركيك ناموسي رايج است؟
آيا ميدانيد چه بسيارند زندانياني كه كه در اثر شكنجه هاي بيرويه كور يا فلج يا مبتدا بدردهاي مزمن شده اند وكسي به داد آنها نميرسد؟
آيا ميدانيد در بعضي از زندانها حتي با غسل زنداني جلوگيري كردند؟
آيا ميدانيد در بعضي از زندانها حتي از نور روز هم براي زنداني دريغ داشتند اين هم نه يك روز ودوروز بلكه ماه ها؟
آيا ميدانيد برخوردبا زنداني حتي پس از محكوميت فقط فحش وكتك بوده؟
قطعا بحضرتعالي خواهند گفت اينها دروغ است وفلاني ساده انديش است
آري بقول اشرف شهيدان وسمبل زن انقلابي مجاهد اشرف رجوي جهان خبر دار نشد كه بر ملت ما چه گذشت .
كه منتظري جانشين خميني كه اميد وامت وامام ناميده ميشد فغانش به آسمان بلند شد وبسياري هم نگفته ماند

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر