کل نماهای صفحه

۵ آبان ۱۳۹۴

خبر فوري . انشعاب وچند دستگي وبريدگي در ميان شوراي جهادي حزب الله لبنان وريزش نيروهايش بعد از شكستها وكشته دادنهاي پي در پي در سوريه

خبر فوري 
 انشعاب وچند دستگي وبريدگي در ميان شوراي جهادي حزب الله لبنان وريزش نيروهايش بعد از شكستها وكشته دادنهاي پي در پي در سوريه عليرغم ورود روسها به صحنه نبرد سوريه
از مينا سپهر
روزي نيست كه قطار كشته هاي حزب الشيطان بطرف لبنان سرازير نشود .
ابتدا كه نصرالله بدستور رژيم ايران وارد ميدان جنگ در سوريه شد بسيار ساده مينمود وبطور واقعي ارزيابي اين گونه مقاومت از طرف ارتش آزاد را نداشتند وفكر نميكردند كه اينهمه بها بايد بپردازند .
نصرالله خود در يك سخنراني نيمه خصوصي گفته بود كه نبرد در سوريه براي ما هم آموزش است ومانور وهم يك آمرزش وثواب ضمن اينكه بودجه وسلاح وآينده ما هم تامين ميشود .
كمي كه گذشت نصرالله دوباره بميدان آمد واينبار بسيار بهم ريخته وپريشان بود معلوم بود زير فشار همقطاران خود در درون حزب الله قرار دارد كه آن سخنراني را كرد، وگفت نبرد سوريه براي ما بود ونبود است وكسي كه با مادر جنگ سوريه شركت نميكند خائن است وكلي ريزش نيرو وانشعاب هم ايجاد شد .
بخش بعدي ،اعتراضات لايه اجتماعي حزب الله به شخص نصرالله بود ،كه مادران وزنان كشته شده ها كه هر روز افزايش پيدا ميكرد افشاكردند كه نصرالله پسران وهمسران ما را به بهانه اردوگاه هاي آموزشي و... ميبرند وجنازه هاي آنها را بما تحويل ميدهند ،ما نميخواهيم ومخالفيم كه درجنگ سوريه وارد شويم وبچه ها وشوهران خود را از دست بدهيم ،

خامنه اي وبهاي قدس از طريق زبداني - گزارشي از آخرين تلفات رژيم و حزب الله

آخرين بار هم حسن نصرالله كه در ماكزيمم فشار از درون وبيرون بود گفت قدس از طريق زبداني ميگذرد ويا كمي بعد تر گفت كه نبرد در سوريه عين نبرد عليه اسرائيل است كه هر دو دجاليت از نوع خميني وخامنه اي بودولي حاصلي جز انشعاب وريزش نيروبراي حزب الشيطان نداشت .
اما اين بار اخبار رسيده از درون رژيم واز درون حزب الله حاكي است كه با بالا رفتن كشته هايش در سوريه وبخصوص حلب كه بالاترين عناصروفرماندهان نظامي وامنيتي خود را همزمان با مرگ حسين همداني در حلب از دست دادند اين اختلاف وشقه شدنها اوج جديدي گرفت .
حرف اين است چرا ما بايد اينهمه جانبازي كنيم كشته شويم ولي روسها بيايند وهمه دستاوردهاي ما را بالا بكشد.لينك به منبع از شرق الاوسط
اگر يادتان باشد درست همين بحث را در درون سپاه پاسداران هم داشتيم كه يك عده ميگفتند روسها منجي ما هستند ودسته ديگر ميگفتند روسها هميشه خائن بودند ودست آوردهاي ما را بالا ميكشند ،ما را عين گاو شيرده فرض ميكند وفقط ما را ميدوشند.
سرانجام مزدوران رژيم وخود سران سپاه چيزي جز باخت ونكبت در سوريه نخواهد بود.
 پيروزي از آن مردم وقهرمانان ورزمندگان سوري است پيروزي نزديك است
مينا سپهر

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر