کل نماهای صفحه

۲۰ مرداد ۱۳۹۴

خامنه اي جام زهرهسته را خورد،ذره ذره آب خواهد شد(همراه يك پروسه وتحليل منطقه اي )

خامنه اي جام زهرهسته را خورد،ذره ذره آب خواهد شد

(همراه يك پروسه وتحليل منطقه اي )


ولي اسدومزدوران ديگرمنطقه اي خامنه اي  با كس نخارد

 منطقه اي وعربي به زباله دان تاريخ ريخته خواهند شد

اخيرا اخبار متفاوتي از گوشه وكنار بگوش ميرسد كه اسد رفتني است سرعت فتح الفتوح در يمن بالا رفته است ريزش نيروهاي اسد وفرار وشكست حزب الله در سوريه بالا رفته است نفوذ رژيم كم كم دارد در عراق محار ميشود اصلاحات عبادي چي است وچرا الان يك دفعه گر گرفته است وقبل از همه دامن خامنه اي ونوري الما لكي را گرفت  ويا چي شد  روسيه به يك مركز فعال سياسي در رابطه با منطقه تبديل شده است چرا وصورت مسئله چيست چه پارامتري وارد وچه چيزي فضاي منطقه را متحول كرده است.
پاسخ بسيار ساده است:
يك كلام جام زهر اتمي وذوب شدن مجسمه هيولاي ولايت فقيه وخامنه اي در منطقه.
كليدي ترين كلام اما خواندن مسائل سياسي ونطامي و...منطقه اي بدون ديدن تاثير جام زهر هسته اي آب در هاون كوبيدن است .
تاريخچه وپروسه
چندين سال است كه خامنه اي بي دنده وترمز دواستراتژي حياتي براي بقاي حكومت ارتجاعي  را دنبال ميكند وهمه وقت انرژي پول ونيرو را پاي آن ريخته وتلاش ميكرد كه به آن برسد.استرتژي اول بمب سازي آنهم بمب اتم ودوم استراتژي صدور تروريزم وتداخلات منطقه اي بل بين المللي.
نفس اين پروژه هسته اي برايش يك نعمت وارمغان الهي  بود خودشان هم همين را ميگفتند در داخل ايران آنرا يك حق مسلم جا انداخته بودند وهمه نيروها وتشكلها را هم پست آن كشانده وآنرا تبديل به يك پارامتر ملي كرده بودند وخامنه اي هم آنرا با ملي شدن نفت مقايسه ميكرد.
پس پروژه هسته اي بلحاظ داخلي در تثبيت حاكميت خامنه اي نقش اساسي اجرا ميكرد.
از نظر منطقه اي نفس پروژه اتمي خامنه اي در تعادل كشورهاي كوچك وبزرگ خاورميانه را افسون كرده بود وفراموش كرده بودند كه ميتوانند در برابر اين رژيم مداخله گر وجنگ افروز وتروريست كاري كنند حتي چون آمريكا وغرب هم بخاطر همين پروژه اتمي بسمت مماشات جانكاهي ميل كرده بودند بيشتر در تعادل بنفع رژيم اين كشورها پائين ميرفتند.
در نتيجه با نفس اجرا وادامه اين پروژه رژيم با دست باز نقض حقوق بشركرده وهر كاري كه دلش ميخواست ميكرد همه حركات اعتراضي وتپارات وقيامها را سركوب ميكرد وكسي هم نفسش در نميامد وكشورهاي مماشات گر هم براي اينكه ديو بنيادگرائي ديالوگ سر اتمي را با آنها بهم نزند همه چيز را ناديده ميگرفتند ويا بعد از مدت كمي آنرا هم كه ديده بودند به فراموشي ميسپاردند.
اين پروژه رژيم را تمام قد پست نيروهاي بنيادگرا برده بود وآنها پنهان وآشكار گردن كشي تهديد وباج گيري وعربده كشي ميكردند چون پشت آنها به ملائي كه دارد به بمب ميرسد ومماشاتي كه وا داده بود گرم بود.
خامنه اي هم در هركجا كه دست ميداد از موضع صاحب كل منطقه حرف ميزد وحتي به عربي پيام ميداد ومثل هيتلر كه در روياي بليدن وحاكميت دنيا بود براي خود رجز خواني ميكرد.
وبلادي بلادي از عراق تا لبنان وسوريه ويمن واخيرا هم امريكاي لاتيني ميخواند .
اما از زماني كه احمدي نژاد رفت وخامنه اي شخصا از موضع ضعف ونياز ووارد مذاكره با شيطان بزرگ  بطورپنهاني وآشكارا شد  وبا روحاني آنرا رسما اعلام نمود كشورهاي عربي بياد كس نخارد افتادندنخستين پراتيك را با مصر وبا مرسي آغاز كردند كه هنوز رژيمش پا نگرفته بود وخامنه اي هنوز با اخوان خودش چفت نشده بود تا بسيج وسپاه تشكيل دهد وپاي ولي فقيه دومي را مثل خودش سفت كند همه هم ميدانيد كه آقاي اوباما تمام قد پست مرسي بود وكارهاي السيسي وعربستان را كودتا ميناميد.
روسيه هم سكوت كرده بود معلوم نبود چي گرفته بود واما زياد بي ربط به كريمه در اوكراين نبايد باشد بهر صورت بودجه اقتصادي ونظامي مصر بخاطر ساقط كردن مرسي قطع شد اوبا ما با اين كار ميخواست بنيادگراها را راضي نگه دارد كه مذاكره اش با خامنه اي سر اتم مخدوش نشود البته نه صد در صد كه به ميزان زيادي هم بي ربط نبود.
اينجا بود كه عربستان ضعف رژيم رقيب ديرينه اش را دريافت وبا مرگ پادشاه عربستان وشكل گيري سيستمي نو تر وجوان تر وپي برده به ضعف رژيم تمام قد آمريكا را دور زد ووارد مسئله وبحران خاورميانه كه بسيار هم سنگين بود شد.
ايجاد وحدت وجبهه جديدعربي به رهبري عربستان
در قدم اول يك وحدت نسبي عربي كه نقطه ضعف بارز آنها بود وخامنه اي هم از همين نقطه به آنها ميتاخت  بودجه مالي ونظامي مصر را بيشتر از آمريكا تامين وتضمين كردند وبا ارتقا واستحكام مناسبات ديپلماتيك وسياسي با مصر آنرا از انزوا خارج والسيسي را از حالات دفاعي به حالت تهاجمي عليه بنيادگراها كه بيشترين ضربه به رژيم هم بود شد بعدها معلومشد كه اگر عربستان دير ميجنبيد ومصر ونيروهاي مردمي در انزوا ميماندند شپاه پاسداران براي ملي فقيه مصر همان مرسي بسيج وسپاه پاسدارام ميساخت تا كسي نتواند عليه او كاري كند مصري كه جا پاي بسيار جالب وايده الي براي خامنه اي بود تا هم براي بنيادگراهاي اخواني وهم براي نيروهاي تروريستش در فلسطين امدادهاي موشكي و...بفرستد .
پراتيك عربستان با دور زدن آمريكا در مصر بخوبي نشان داد كه ميتوان وبايد با اتحاد وهمبستگي عربي جلو بنيادگرئي خامنه اي حتي اگر توسط آمريكا با سكوت ويا حمايت همراه باشد را بزير كشيد.
با اين پراتيك عربستان وارد جايگاه عربي وبين المللي خود شد وبزرگترين كشور عربي يعني مصر را هم با خود همراه واز سقوط بدامن بنيادگرائي نجات داد .
در قدم بعد عربستان ريل وحدت وهمكاري منطقه اي وعربي خود را گسترش داده سراغ تركيه وقطر كه شكافهاي تجزيه كننده بين عربي منطقه اي بود را هم آوردوبطور يك پارچه به آنها هم اطمينان داد كه وقت ايفاي نقش منطقه اي همگي در برابر خامنه ميباشد بدين ترتيب جبهه جديد عربي وبين المللي بسيار قوي استارت خورد.
از زاويه ديگر بحراني دامنگير همه كشورهاي منطقه شده بود بنام داعش كه رژ.يم ايران وشخص خامنه اي از اين منظر از آن سود ميبرد ودر سوريه وعراق وحتي در تركيه به كمك احزاب كردي كه متحد اسد بودند بازي ونقش ايفا مينمود،در يك نقطه كوچك اما بسيار مناسب منافع عربي روي منافع بين المللي افتاد از آنجا كه يك قطب بسياري قوي ومصممي شكل گرفته بود وداري پراتيك مشخصي هم بودند آنهم يك پراتيك پيروز در مصر مشوق آن شد كه اين قطب كه رهبري آنرا عربستان صعودي در دست داشت وحالا تركيه وقطر هم به آن پيوستند وارد حل بحرانهاي منطقه اي شوند كه تا بحال بخاطر ورود قوي رژيم ايران وخامنه اي لا ينحل مانده بود. اين تصميم واعلان ورود واجراي آن آمريكا را به فكر فرو برد اما هنوز نميدانست كه چه چيزي در راه است.
پراتيك هاي جبهه جديد وپس زدن يا دور زدن موانع
در اولين قدم مصر با يك حركت نمادين براي روسيه فرش قرمزپهن كرد وكمي بعد مصر براي خريد سلاح سراغ  فرانسه رفت همچنين عربستان به واسطه فرانسه براي ارتش اردن سلاح وتجهيزات خريد . براي امريكا ديگر نياز به فكر كردن نداشت اگر دير بجنبد جاي او در منطقه با روسيه وفرانسه پر خواهد شد .
بهمين دليل كري سريع وارد مصر شد وبا شخص السيسي ديدار كرد ضمن عذر خواهي 
 (بيشتر بخوانيد كاري كه در مصر صورت گرفت كودتاي نظامي نيست )از قافهاي گذشته وحمايت از مرسي هم پول داد وهم سلاح وهواپيماي اف 16وبدين ترتيب كس نخارد عالي عمل كرد ومصر دوبله به جايگاه منطقه اي وبين المللي برگشت .

طوفان قاطعيت تحولي بنيادين وتعادلي برتر
حالا كه كار با اين جا كشيد عربستان  بايد وارد كارهاي اصلي شود شيرني فتح يمن را كه خامنه اي توسط ولايتي جشن گرفت را بايد به كامش تلخ كند ودست خامنه اي را كه ميخواست دربيخ گوش عربستان حزب الشيطان مدل يمني يعني حوثي ها بسازد قطع كند .

امريكا باز مانند مصر مخالف بود اما عربستان هم تجربه داشت وهم حاميان بسيار زياد عربي ومنطقه اي براي فرانسه دوباره بازار سلاح جور كرد سراغ بسياري ديگر در غياب آمريكا رفت وبا طوفان ناگهاني وقاطعيت ابتكار عمل را تا اختتام آن يعني آزادسازي يمن وقطع دست رژيم بدست گرفت .
وقتي كار پيش رفت وآمريكا دوباره عقب افتاد (چون دوست نداشت خامنه اي را وسط مذاكرات خمار كند ونميخواست عربستان كاري كندوبساط مذاكره اتمي را بهم بريزد )اما كار از كار گذشته بود وآمريكا بسيار عقب تر از همه نه تنها از عربستان حمايت كرد بلكه رژيم را محكوم وحوثيها را ليست گذاري كرد .
بخوانيد
بيشتر بخوانيد
كار به جائي رسيد كه عربستان سعودي به كمك امارات ومصر نيرو پياده كرد
بخوانيد
 نه تنها عدن را آزاد كرد بلكه ميرود كه صنعا را آزاد وبه صعده مركز مزدوران رژيم برسد تاكنون نه تنها دست رژيم از يمن قطع شد بلكه بسياري از پاسدارانش هم در يمن اسير وكشته شدند وبقيه هم در انتظار مرگند وخامنه اي هم هر چه توي سرش زد از هوا ودريا نتوانست كاري كند
حتما بخوانيد
حتما بخوانيدجلوگيري از فرود هواپيماي رژيم در صنعا 
ادامه دارد بخش بعدي  جام زهر چگونه در عراق عمل ميكند- عراق واصلاحات عبادي وتنها بازنده اي بنام خامنه اي
سايت اسرار پشت پرده

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر