کل نماهای صفحه

۱۹ مرداد ۱۳۹۴

افشاي يك نامه بي سابفه در مقطع قيام 88بين جناح موسوي وآمريكه وپاسخ جناح موسوي

افشاي يك نامه بي سابفه  در مقطع قيام 88بين جناح موسوي وآمريكا وپاسخ جناح موسوي

-خامنه اي واستراتژي او را كه روي بمب سازي وصدور تروريزيم سوار است را باز ميكند
- تحريكات خميني را مسبب شروع جنگ ايران وعراق معرفي ميكند
امروز مايكل لدين، در سايت مجله خبري Forbes ، مطلبي درباره موضعگيري سناتور شومر زده است، كه نكته قابل توجهي دارد. نويسنده اين مقاله، نظر شومر در باره اينكه رژيم ايران تغيير نخواهد كرد را ربط ميدهد به داستاني كه نقل ميكند:
ميگويد كه در آبان يا آذر 1388 (2009 ميلادي) اوباما از طريق يك دوست شومر كه در وال استريت بوده است، و با سبزها رابطه داشته است، پيامي را به سبزها ميفرستد، كه حاوي دو سوال است:
1)   ميخواهيد ما چه كار كنيم؟
2)   ميخواهيد ما چه كار نكنيم؟
پاسخ سبزها يك نامه 8 صفحه‌اي است كه ضميمه است.
خود اين نامه بسيار گويا است ولي خواستم توجه شما را به صفحه سوم، پاراگراف ما قبل آخر جلب كنم كه در آن اين حضرات بريده از نظام كه در ابتداي نامه ميگويند ما مقامات سياسي و اجرايي و امنيتي كشور بوده‌ايم، اعتراف ميكنند كه رژيم خميني صدام را تحريك به حمله به ايران و آغاز جنگ كرد.


اين نامه بطور مختصر در زير آورده ميشود وداري محورهاي زير ميباشد
ابتدا يك مرور تاريخي ميكنيم وبعدش يك ارزيابي از وضعيت فعلي كه شايد در بررسي مسائل ايران  كمك كننده باشد
 ايران يك امپراطوري بزرگي بود با مذهب وفرهنگ منحصر بفرد خودش .
بعد از حمله اعراب زير حكومت خلفاي اسلامي قرار گرفتند
كمي بعد صفويه كه از آذربايجان بودند يك حكومت اسلامي شيعه  با جنبش نظامي وكمي گرايشان مدرن واحياي انچه در قرن شانزدهم بود را بر پا كردند كه تنها دولت شيعه بر روي زمين شد كه تمايلات پرشور براي استقلال ايران هم نشان ميدادند.
سه قرن بعددو تم جديد سياسي پديد آمد كه در كنار استقلال آزادي وقانون اساسي هم مطرح بود
1906 انقلاب مشروطه ظهور كرد انقلابي بزرك كه اولين بار در آسيا اتفاق ميافتاد.
اين انقلاب متاثر بود از انديشه روشنفكران اروپا ظهور دمكراسي هاي پارلماني درغرب وانقلابا تكنولوژي در عرب بوده است،هدف اين انقلاب تبديل سلطتنت مطلقه پادشاهي به سلطنت مشروطه بود.
اين انقلاب توسط روسيه نابود ومجلس آنهم نابود شد اما مردم آذربايجان به رهبري ستارخان براي آزادي به مبارزه پيوستند.واز آن به بعد آزادي كلمه كليدي براي تحولات سياسي تبديل شد.
پس از جنگ جهاني دوم تشكيل احزاب وقوانين سياسي دمكراتيك براي آزادي واستقلال به آزمون گذاشته شد ولي متاسفانه با كودتا عليه دكتر مصدق اين دوران مختصر سياسي پايان يافت .
در اين دوره آزاديخواهان بيشترين ضربه را خوردند اگرچه كمونيستها هم هدف بودند.
درسال 1960 خميني كتاب ولايت فقيه را نوشت كه تنها شكل مشروع حكومت را معرفي كرد درست مانند سيد قطب در عالم اهل سنت كهدر مصر از سال 1906 تا 1966 فعالانه به ترويج اسلام بنيادگرا ميپرداخت.
چرا اسلام سياسي ظهور كرد ؟
ايدئولوژي هاي قرض گرفته از غرب وشرق كمونيست وليبراليسم وهمچنين پان عرب وپان ايراننيسم هم شگست خورده بود. در اين نقطه بود كه اسلامگرايان ادعا كردند كه پاسخ تمام مسائل سياسي واجتماعي ميباشند كه خميني اينجوري ظهور كرد وبه حكومت رسيد.
"تفاوت اساسی بین حکومت اسلامی، از یک سو، و پادشاهی مشروطه و جمهوری، از سوی دیگر، این است:
در پادشاهي سطنت يك هديه الهي است واز خدوند به پادشاه هديه شده است
اما در حكومت اسلامي با افكار خميني :
قوانين را خدا رسم ميكند پيامبران آنرا توضيح ميدهند وامامان شيعه آنها را تفسير ميكنند ودر غياب امام دوازدهم ولايت فقيه جانشين مفسر ومجري آن ميباشد ولاغير
رهبري امروز از جمله رئيس جمهور خود را چشم انداز امام زماني ميدانند آنها معتقدند مسيحيت در حال غروب كردند واسرائيل هم بدست هلال شيعي بايد نابود شود.
ودر اين راستا درگيري دروني مسلمانان بسيار كم اهميت مينمايد بهمين دليل رژيم ايران هم از نيروهاي شيعي وهم از رزمندگان سني براي اهداف خود استفاده ميكندوبا پول سلاح وآموزش ومهمتر از همه با ماشين عظيم تبليغي از آنها حمايت وهمراهي ميكند.
شباهت ایدئولوژیک بین گروه های سنی و شیعه افراطی وجود دارد:
 از بين بردن ارزشها و نفوذ غرب واز بين بردن اسرائیل، اجرای شریعت به عنوان منبع برای قانون، استفاده از زور، در صورت لزوم با ترور، تادشمن را به تسلیم وادارد توسط صدورتروريسم. همانطور که می دانید، رژیم ایران به مدت طولانی از گروه های تروریستی سنی مانند القاعده و طالبان حمایت ميكند.
رژيم اسلامي ايران يك رژيم بنيادگراي اسلامي است با يك ارتش بنيادگرا بنام سپاه پاسداران كه ماموريت وهدف تاسيس آن صدور تروريسم است ودفاع از اين آرمان صدور انقلاب كه خميني ميگفت.
در اين نظام حتي روحانيون ارشد هم كه مخالفند رنج ميبرند وهميشه توسط يك دادگاه ويژه روحانيت ترسانده ششده وتهديد ميشوند.
سپس موسوي را كه يك اذربايجاني است را به تحولات تاريخي گذشته كه از آذربايجان شروع شده بود چسباند كه ميخواهد تحول ايجاد كند.
رژيم فعلي ايران وخامنه اي ولي فقيه
خامنه اي كه 70سال دارد در يك خانواه مذهبي وفقير بدنيا آمد او جسما مريض ومعلول است او معتاد است وهميشه بدليل تحقير هائي كه از جمله توسط خميني ميشد تحت درمان بوده است او از كساني است كه براي تلافي پسر خميني احمد خميني را براي انتقام كشت ،از دلايل احساس حقارتش اين است كه سطح مذهبي او پائين است وكسي او را قبول نداشته وترسط روحانيون ارشد بسيار بي اعتبار وبي سواد است.
از نقطه نظر سياسي وبين المللي خامنه اي بسيار نادان است او از نظر فرهنگي وتاريخي وجغرافيائي بسيار بي سواد ميباشد.
انتصاب خامنه اي براي بسياري تعجب آور بود زيرا او فاقد هر گونه علوم روز وعلوم وسطح قابل قبول مذهبي وحمايت مردمي بوده است.
از روز اول انقلاب رژيم در منازعه وبحران فرو رفت وخودش منشا آن بود .با تحريكهاي پشت سر هم سبب جنگ ايران وعراق شدند به سفارت آمريكا حمله كردند در حج كار تروريستي كرده وبسياري از حجاج را كشتند در سطه بين المللي كارهاي تروريستي زيادي انجام دادندويك وضعيت بحراني ايجاد كردند كه اين بحران آفريني شرط بقاي حكومت خميني وخميني اي بوده است آنها بحران آرين وبحران زي هستند.
اين رهبري نميتواند خود را اصلاح كند اصلاح براي خامنه اي يك خودكشي است او يك مانند يك عنكبوت بزرگ يك بيت عنكبوتي ومافيائي درست كرده ايت وتوان خروج از آن را ندارد هر كس وهر سياستمداري كه فكر ميكند او توان اصلاح را دارد بايد روي انديشه وپايه هاي فكري خود تجديد نظر نمايد.
چون خامنه اي فاقد اعتبار وفاقد حمايت مردمي است ومردم بدليل بيكاري فقروتورم در وضعيت بد اقتصادي قرار دارند، با اينحال يك فرصت خوبي براي تغيير مسالمت آميز وواقعي وجود دارد.
اگر اين رژيم بر قدرت باقي بماند وآنهم توسط نيروي بي رحم نظامي وابزار نظامي وشبه نظامي وپاسداران وبسيج ولي به بحرانهاي منطقه اي وبين المللي افزوده خواهد شد براي حفط نظام خود هر كاري ميكند وبا تغغيراتي در آموزش و...سعي ميكند نيروهاي خود را بسازد وشستشوي مغزي دهد
بررسي اين موضوع اگر توسط سازمان ملل مورد بررسي قرار گيرد از بمب اتم خطر ناك تر است.
اين نظام بريك پايه امنيتي واطلاعاتي رشد بادكنكي كرده است هزينه اين رشد بادكنكي را كه با پول مردم وسرمايه هاي ايران است از مردم پنهان نگر داشته ميشود 60درصد مردم زير خط فقرند هزينه صادراتي ترور وصدور انقلاب 12000000000دلاردر سال است .
بنابراین حداقل 50 درصد از منابع مالی دولت ایران نابود شده است، و به منظور پنهان کردن آن، رژیم یک نوع از مافیای اقتصادی، یک دولت در دولت، یک دیکتاتوری جنایی و مخرب با بسیاری از عملیات مخفی را ایجاد کرده است در داخل و خارج از کشور . شما این را به طور مستقیم در عراق، افغانستان، و خاورميانه دیده  ايد كه توسط پاسداران با اقدامات امنيتي ونظامي واطلاعاتي پاسداران پشتيباني ميشود.
الان براي جهان ثابت شده است كه با وجود شكنجه وكشتار وقتل وشكنجه مردم حتي از زمان انقلاب ضد سلطنتي بيشتر بيرون ريختند نه بخاطر يك واكنش عصبي بعد از انتخابات بلكه چندين ماه هم ادامه داشت وريشه دار بوده است وبسياري از نيروهاي نپامي پاسداران وروحانيون ارشد هم به آن پيوستند.
امور بين المللي
چرا رژيم جهت منافع ملي صادقانه وارد مذاكره وكفتگو با جامعه جهاني نميشود بجاي وقت تلف كردن وفريب دادن؟
چون رژيم  به دودليل يكي ميخواهد بمب اتم بسازد ديگر اينكه كمپين ترور ووحشت را هدايت كند كه اين دو ابزار براي تحكيم سلطه ولايت فقيه در امور داخلي منطقه اي وبين المللي  ميباشد.
بااستراتژي بمب سازي رژيم احساي قدرت ميكند ومطمئن است كه با بمب بسيار قوي تر خواهد شد وبديت ترتيب دست بالا را در معادلات بين المللي كسب خواهد كرد واز طرفي در بسياري از مناطق جهان مقل لبنان غزه اغانستان عراق پاكستان افغانستان هند يمن آفريقاي وآمريكالي لاتين مستقيم ويا غير مستقيم تروريست صادر ومزدور جذب ويا ساخته است.
رژيم ايران هركز از استراتژي بمب سازي وصدور تروريزيم دست نخواهد كشيد مگر اينكه :
-تضمين برسميت شناختن جمهوري اسلامي وتضمين عدم مداخله در امر حقوق بشر دمكراسي ويا آزادي اين تضمين بايد توسط كشورهاي غربي امضا شود
- پذيرش ايران بعنوان قدرت منظقه اي وعقب نشيني تدريجي غرب وبقيه از خاورميانه
ايا اين خواسته ها از نظر جهان آزاد غرب قابل قبول است؟
كه رژيم به بمب برسد وبراي بقاي خود صدور تروريزم را گسترش دهد
بنابر اين در اين شرايط حساس تاريخ يا بايد به همان افكار پوچ گذشته ادامه داد كه خيلي دير وبفع خامنه اي ورژيمش ميباشد ويا بايد طرف مردم وجوانان ومردم ايران را گرفت كه بنفع منافع غرب هم هست وبه نفع صلح جهاني خواهد بود

30 نوامبر 2009

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر