کل نماهای صفحه

۲۶ مرداد ۱۳۹۴

وزارت بدنام ملاها - ترجمه قسمت اول گزارش تحقيقات كنگره

وزارت بدنام ملاها - ترجمه قسمت اول 

گزارش تحقيقات كنگره

وزارت اطلاعات و امنيت ايران: يك پرونده
گزارشي تدوين شده توسط بخش تحقيقات فدرال كتابخانه كنگره آمريكا
تحت يك توافقنامه بين آژانسها با برنامه پشتيباني جنگ نامنظمِ دفتر پشتيباني فني مبارزه با تروريسم دسامبر 2012
بخش تحقيقات فدرال كتابخانه كنگره واشينگتنتلفن, فاكس, ايميل, صفحه وب
مقدمه
اين گزارش، تصويري كلي از وزارت اطلاعات و امنيت ايران را ارائه داده و تلاش ميكند يك بررسي فراگير از اين سازمان در اختيار بگذارد، از جمله ويژگيهايي مانند تاريخچه و توسعه، ساختار سازماني و نيروگيري آن.
اطلاعات اين گزارش عموماً از روزنامههاي فارسي و انگليسي، سايتهاي خبري و وبلاگهاي ايراني جمع‌اوري شدهاند. در انجام اين بررسي، تلاشي صورت گرفته تا اعتبار اطلاعات توسط مقايسه و مقابله كردن تمامي اطلاعات از طريق منابع مختلف، تضمين شود. اما بدليل طبيعت مخفي اين سازمان و اعمال آن، اطلاعات در مورد اين وزارتخانه به سختي بدست آمده و قابل بررسي است.
بدليل شدت كنترل رسانهها و اخبار توسط دولت جمهوري اسلامي ايران، ايرانيها مجبورند بر منابع ثانويه مانند وبلاگهاي جهت دريافت اخبار روزانه تكيه كنند. به عنوان مثال، در 2005، ايران بعد از ايالات متحده و چين در تعداد وبلاگنويس رتبه سوم در جهان را داشت، كه خود نشانهيي از اهميت ارتباطات و انتشار اخبار از طريق وبلاگها و رسانههاي اجتماعي است. لازم به ذكر نيست كه وزارت اطلاعات و امنيت اطلاعات در مورد فعاليتهاي خود در سايتهاي ايراني منتشر نميكند. لاجرم، در نبود اطلاعات دولتي رسمي، اين گزارش بعضاً بر رسانههاي اجتماعي، بطور وبلاگها، به عنوان منبعي از اطلاعات تكيه ميكند كه بيش از آن كه ممكن مجاز شناخته شود. اعتبار اطلاعات بر اساس وبلاگها ممكن است در مواقعي قابل ترديد باشد، اما به نظر ميرسد كه در نبود منابع ديگر بررسي و ارائه آن معقول باشد.
با توجه به سري بودني كه اين وزارتخانه را احاطه كرده است، شناخت بسياري از جوانب اين سازمان، سلسله مراتب و فعاليتهاي آن بسيار پائين است. نقش وزارتخانه خارج از ايران و همكاري آن با نيروي قدس موضوعاتي هستند كه نياز به بررسي دقيقتر دارند. علاوه بر اين، اشراف به تواناييهاي سايبري وزارتخانه ميتواند بينش بهتري نسبت به اهداف احتمالي ايران در يك جنگ سايبري ارائه دهد.
همانطور كه فوقاً يادآوري شده است، اين گزارش بطور عمده بر منابع فارسي تكيه دارد. براي ساده بودن خواننده، فهرست و پاورقيهاي آن، منابع را با ترجمه انگليسي تيترهاي آن ليست كرده و تيترهاي فارسي اصل آنها در كروشه قرار دارد. آدرسهاي اينترنتي كه در گزارش ارائه شدهاند تا نوامبر 2012 به‌روز بودند.
فهرست
مقدمه                                                                                                  
خلاصه اجرايي                             1
اسامي گروهها و نامهاي مستعار          2
نوع گروه                                                            3
اهداف                                                                 3
تمايل قومي، سياسي و مذهبي
آرايش قومي                                                           4
وابستگي سياسي و مذهبي و آرايش ايدئولوژيك                 4
تاريخچه                                                              5
سازماندهي                                                          10
رهبران اصولي                                                     18
مقرهاي اصلي                                                    23
فرماندهي و كنترل                                                  24
ابعاد عضويت                                                       24
عضويت و نيروگيري                                           24
آموزش و تلقين فكري                                          28
روشهاي عمليات و تاكتيكها                                   29
عملياتها                                                            29
كنترل رسانهها                                                   31
تواناييهاي اطلاعاتي                                            32
علامتها و اطلاعات سايبري                                  32
اطلاعات انساني                                                 33
ضد اطلاعات                                                   33
انگيزش و راندمان                                          36
زمينههاي اصولي عمليات                                37
مالي و جمعاوري پول                                      40
روابط و حمايت خارجي                                     40
بكارگيري رسانههاي ارتباطاتي                           41
بررسي تهديد تروريستي                                  44
شكافهاي اطلاعاتي (در منابع)                            45
وقايع تاريخي مهم و پسرفتها                              45
وقايعنگار حملات تروريستي بزرگ                     48
فهرست كتب                                             52
ضمايم – چارتها، نقشهها و عكسها                 62

1. خلاصه اجرايي
  • وزارت اطلاعات و امنيت تمامي امكانات در اختيار خود را جهت حفاظت از جمهوري اسلامي ايران بكار ميگيرد. روشهايي مانند نفوذ در گروههاي اپوزيسيون داخل كشور، نظارت بر تهديدات داخلي و مخالفان در تبعيد، دستگيري افراد متهم به جاسوسي و مخالف، برملا كردن توطئههايي كه تهديد محسوب ميشوند، و حفظ ارتباط با آژانسهاي اطلاعاتي خارجي و همچنين سازمانهايي كه از منافع جمهوري اسلامي ايران در سراسر جهان حفاظت ميكنند.
  • هر چند سختسران اسلامي در ايران تحت هدايت آيتالله علي خامنهاي اداره ميشود، اين سازمان شامل تركيبي از ايدئولوژيهاي سياسي ميباشد.
  • هر وزير اطلاعات بايستي يك درجه تحصيلي در اجتهاد (توان تفسير منابع اسلامي مانند قرآن و گفتههاي پيامبر و ائمه) از يك مدرسه مذهبي داشته باشد، از هرگونه عضويت در حزب يا گروه سياسي خودداري كرده، داراي شهرتي از كمال شخصي بوده و گذشته قوي در زمينه سياسي و مديريت داشته باشد.
  • بر اساس قانون اساسي ايران، تمامي سازمانها بايستي اطلاعات خود را با وزارت اطلاعات در ميان بگذارند. وزير بر تمامي عملياتهاي سري نظارت دارد. اين وزارتخانه خود بطور معمول عمليات داخلي را انجام ميدهد، اما نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اغلب عملياتهاي فرامرزي مانند خرابكاري، سوء قصد و جاسوسي را انجام ميدهد. هر چند نيروي قدس مستقل عمل ميكند، اطلاعاتي را كه  جمع‌اوري ميكند را با وزارت اطلاعات در ميان ميگذارد.
  • دولت ايران مجاهدين خلق را سازماني كه بيشترين تهديد را براي جمهوري اسلامي ايران ايجاد كرده ،تلقي ميكند. يكي از اصليترين مسئوليتهاي وزارت اطلاعات انجام عملياتهاي مخفي عليه مجاهدين خلق و شناسايي و از بين بردن اعضاء آن است. ديگر مخالفان ايراني همچنين در حيطه عمل اين وزارتخانه قرار ميگيرند.
  • اين وزارتخانه داراي بخش دروغپراكني ميباشد، كه مسئول توليد و انجام جنگ رواني عليه دشمنان جمهوري اسلامي است.
  • توان ايران براي جمعاوري اطلاعات مخفي محدود است. مشخصاً، توانايي اطلاعات سيگنالي آن تنها يك تهديد محدود است چون هنوز تحت توسعه ميباشد.
  • هر چند ايران يك سيستم ضداطلاعات بسيار مجهز تشكيل داده تا از برنامه هستهيي خود حفاظت كند، به نظر ميرسد عاملان كشورهاي ديگر در نفوذ به اين سيستم و ديگر دستگاه اطلاعاتي ايران، موفق بودهاند.
2. اسامي گروهها و نامهاي مستعار
3. نوع گروه
4. اهداف
5. تمايل قومي، سياسي و مذهبي
5.1 – تركيب قومي
5.2 – وابستگي سياسي و مذهبي و آرايش ايدئولوژيك
6. زمينه تاريخي
7. سازمان كار
8. رهبران اصلي
9. مقر اصلي
10. فرماندهي و كنترل
11. ابعاد عضويت


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر