کل نماهای صفحه

۲۴ مرداد ۱۳۹۴

خامنه اي وآثار جام زهر - ذلت وزبوني وشكست در عمق استراتژي مدااخلات منطقه اي وخيانت به مزدوران خود

خامنه اي وآثار جام زهر - ذلت وزبوني وشكست در عمق استراتژي ومداخلات منطقه اي وخيانت به مزدوران دست ساز خود


خميني استراتژي خود را روي صدور تروريزيم ومداخلات منطقه اي وجنگ سوار كرده بود زهر را كه خورد ومرد خامنه اي استراتژي خود راروي رسيدن به بمب اتم وادامه خط خميني در صدور تروريزيم ومداخلات منطقه اي سوار كرد.
قبلا گفتيم كه نفس جنگ همه چيز براي خميني بود چون مال اين عصر وقرن نبود ونميتوانست ونميخواست مطالبات انقلابي مردم وجوانان وجنبش هاي آگاهي بخش وافشاگررا پاسخ دهد وبراي سرپوش گذاشتن روي اين  تضادهاي داخل ايران وسركوب ونقض حقوق بشر با جنگ بحران را به بيرون صادر كرد كه پايه هاي حكومتش را در داخل مستحكم ويك دست كندونيروهاي انقلابي را هم از سر راه به بهانه اينكه جنگ با خارجي داريم را سركوب كند.
بهمين دليل خميني بناي تضاد وجنگ را با منطقه وجامعه جهاني را با قلدري وگردن گشي  وصدور تروريزيم وگروگانگيري گذاشته بود وتا زماني كه مجاهدين او را از عرش به فرش نكشيده بودند او كماكان دنبال ابن دو خط جنگ وصدور تروريزيم مشغول بود.
بدلايل موضوعات ومساىل روز ميخواهيم تنها يادآوري اي داشته باشيم كه مثلا خميني عربستان را چه ميديد وخواستش ونظرش راجع با عربستان چه بود خامنه اي وسپاه وسران حكومتي در باره عربستان چه ميخواستند وچه فكر ميكردند وحالا امروز روحاني به چه دليل نگاه جديد به عربستان پيدا كرده وهمه حرفهاي خميني خامنه اي وحتي حرفهاي گذشته خودش ونمايندگان ومعاونين خودش مثل عبداللهيان را فراموش گرده ويادش آمده كه عربستان هم مسلملن است عربستان هم يك كشور است آنهم يك كشور بزرگ ويادش آمده كه همسايه است وحقي وجود دارد بنام همسايه
اول اين فيلم را ببينيم 
خميني گفته بود كه اگر من از قدس بگذرم يعني از اسرائيل بگذرم از صدام بگذرم كه گفتم قدس از طريق كربلا و...از آل سعود نميگذرم
در جاي ديگر خميني بيش از اينها را گفت كه در مشرق يك سايت حكومتي هم آمده است


ادبیات حضرت روح الله(ره) درخصوص حج خونین؛(در سايتي بنام مشرق واز خبرنگاران گروه جهاد و مقاومت مشرق)

خودتان بيشتر  بخوانيد
ما تنها به بخشي آز آن اشاره خواهيم كرد
خميني چنين آغاز کرده و در آن صراحتا با وعده انتقام به جانیان آل سعود : « انشاءالله ما اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از آمريكا و آل سعود برطرف خواهيم ساخت و داغ و حسرت حلاوت اين جنايت بزرگ را بر دلشان خواهيم نهاد و با برپايي جشن پيروزي حق بر جنود كفر و نفاق و آزادي كعبه از دست نااهلان و نامحرمان، به مسجدالحرام وارد خواهيم شد


....در منطق استكبار جهاني هر كه بخواهد برائت از كفر و شرك را پياده كند متهم به شرك خواهد شد، و مفتي ها و مفتي زادگان، اين نوادگان بلعم باعوراها، به قتل و كفر او حكم خواهند داد.
......
انشاءالله ما اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از آمريكا و آل سعود برطرف خواهيم ساخت و داغ و حسرت حلاوت اين جنايت بزرگ را بر دلشان خواهيم نهاد و با برپايي جشن پيروزي حق بر جنود كفر و نفاق و آزادي كعبه از دست نااهلان و نامحرمان، به مسجدالحرام وارد خواهيم شد.
...
مسلم حج بي روح و بي تحرك و قيام، حج بي برائت، حج بي وحدت و حجي كه از آن هدم كفر و شرك برنيايد، حج نيست.


اما آنچه زائران عزيز بايد بدانند اين كه آمريكا و آل سعود حادثه ی مكه را يك مبارزه ی فرقه اي و نزاع قدرت ميان شيعه و سني ترسيم نموده و ايران و رهبران آن را به عنوان كساني كه هوس رسيدن به يك امپراطوري بزرگ را در سر مي پرورانند معرفي مي كنند،
البته براي ما و همه ی انديشمندان و محققاني كه از نيات پليد تشكيلات آل سعود باخبرند، جاي تعجب نيست كه به ايران و حكومتي كه از بدو پيروزي تا به حال فرياد وحدت مسلمين را سر داده است و در همه ی حوادث جهان اسلام خود را شريك غم و شادي مسلمانان مي داند، تهمت افتراق و جدايي مسلمانان را بزنند
وحرفهاي ديگر خميني كه در همين رنج ميباشد 
واما خامنه اي چي گفت وچرا اين چند سال نتوانست ونخواست با عربستان رابطه برقرار كند البته رفسنجاني گفت من در صدد برقراري رابطه با عربستان بودم وبسياري از كارها را هم كرده بودن ولي خامنه اي خراب كرد بهر صورت مثل خميني اين يك دستگاه است وقتي ميخواهد در سوريه در لبنان ودر يمن دخات كند مزدور خودش را به حكومت برساند معلوم است كه اين دو كار با هم در تضاد است با اينحال خامنه اي :


حمله شدیداللحن خامنه‌ای به عربستان: بینی سعودی‌ها در یمن به خاک مالیده می‌شود


رهبر جمهوری اسلامی، احتمال پيروزی عمليات به رهبری عربستان سعودی عليه شورشيان حوثی را «زير صفر» دانسته و گفته است: «اينها قطعا ضربه خواهند خورد؛ قطعا بينی سعودی‌ها به خاک ماليده خواهد شد
سخنان شديداللحن و بی‌سابقه علی خامنه‌ای عليه عربستان سعودی، در ادامه موجی از حملات لفظی مسئولان حکومتی و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی به اين کشور و به دليل عمليات در يمن بيان شده استhttps://www.youtube.com/watch?v=OWwecIqJIlAفيلم محكوم كردن آمريكا درباره دخال ايران در و سخنراني خامنه اي وروحاني عليه عربستان
  حتما ببينيد
پس ما حرفهاي خميني را ديديم عربده هاي خامنه اي وروحاني را هم ديديم تهديدهاي عبداللهيان مسئول خاورميانه اي خامنه اي را كه مربوط به قبل بودديديم همه ما فهميديم كه عربستان دشمن است وبايد پوزه اش بخاك ماليده شود وهرگز نبايد او را بخشيد ومكه را هم بايد فتح كرد اينها فصل الخطاب است 
خوب حالا چي شد كه خامنه سكوت كرده روحاني هم به سيم آخر زده وزيراب هلال شيعي را كه خامنه اي 25 ودر مجموع با خميني 35سال همه چيزش را به پاي آن ريخته است را زده است.
راستي چي شد؟چه اتفاقي افتاده ؟آيا به زهر خوردن خامنه اي وسكوتش ربط دارد ؟وراستي خامنه اي عربده كش وگردن كش در كل چرا اينقدر عاشق مذاكره شده است؟ والان هم سر منطقه دوباره ظريف راه افتاده براي مذاكره؟ .

در هسته اي كه همه چيز را داد بمب را داد وفردو هم شده آبميوه گيري هسته اي ويا بستني سازي هسته اي آيا خامنه اي حزب الله را داده؟ الحوثي ها را داده؟ اسد چي؟ تمايل به دوست شدن ويا اينهمه سينه چاك عربستان و6كشورشوراي خليج شدن آيا معني فروختن ويا ول كردن وخيانت كردن به آنهاست ؟ ظاهرا اينجوري بنظر ميرسد در مورد يمن والحوثي ها كه شكي به فروختن وول كردن وخيانت به الحوثي ها نيست اما نبايد عجله كرد اثار جام زهر اليته معني اي غير از اين ندارد سابقه فروختن وخيانت كردن خميني وخامنه اي وروحاني به نزديكترين نيروهايش كه بسيار است ولي يك كم وقت ميخواهد كه زمان خود سخن خواهد گفت

 


 

 
 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر