آخوند علم الهدی، نماینده و امام جمعه خامنه‌ای در مشهد، به نفرت و رویگردانی مردم و جوانان از حکومت آخوندی و پیوستن آنها به قیام اذعان کرد.
وی گفت:‌ متاسفانه امروز فضای مجازی در کشور یک میدان جولان شایعه پراکنی است، یعنی با این ارتباطاتی که در فضای مجازی دشمن می تواند با افکار عمومی مردم اخذ کند، این در حقیقت می تواند انسانها رو از نظام جدا کند، انسانها رو مقابل نظام وا بدارد.
با این شبکه اجتماعی جریانهای تروریستی دارند از جوانهای این مملکت عضوگیری میکنند مغزها رو شستشو میدهند بچه های این مردم رو رو در روی این مردم و مقدسات این مردم قرار میدهند، از یک فضای مجازی دشمن داره بهره برداری میکند با تلقینات سوء بر جوانها و نوجوانهای ۱۶ ساله و ۱۷ ساله از اینها پیاده نظام برای خودش میسازد و اونها رو به عرصه اغتشاش و آشوب و ویرانی میکشاند،
آخوند احمد خاتمی در سخنرانی خود در آمل، یکی از شهرهای قیام کننده، وحشت زده گفت: فتنه امسال بسیار عمیق بود و حریم‌های فراوانی را شکست. دشمنان (نظام) در فتنه اخیر می‌خواستند نقشه‌های بر باد رفته سال ۷۸ و ۸۸ را به نتیجه برسانند.
آخوند احمد خاتمی افزود: در برخی شهرها عوامل ضد انقلاب موج‌سواری داشتند و این بار هم قصه آنها اصل نظام بود،
باید بدانیم (مجاهدین) ۱۷ هزار نفر را از بین بردند.
آخوند امامی کاشانی، امام جمعه خامنه‌ای در تهران با اشاره به بحرانهای کشنده اجتماعی نگرانی حکومت آخوندی را از ادامه و گسترش قیام برملا کرد.

وی گفت: اگر مراعات نکردیم محتاجین را اگر مراعات نکردیم گرفتارها رو... دشمن ها می آیند روی دوش گرفتاران سوار میشوند روی آه و ناله اونها قرار میگیرند و به عبارت دیگر موجی که افراد موتر و قانع و گرفتار و بی شغل یا کم در آمد دارند روی این موج سوار میشوند.