کل نماهای صفحه

۲۳ دی ۱۳۹۶

خبر فوری- فیلترینگ تلگرام تحت فشارهای بین المللی رفع شد

خبر فوری- فیلترینگ تلگرام تحت فشارهای بین المللی رفع شد

به همه ایرانیان داخل کشور وقیام آفرینان تبریک میگوئیم که رژیم را مجبور به رفع فیلترینگ تلگرام نمودند زیرا با ادامه قیام جهانرا به حمایت از قیام ایران واداشتندورژیم زیر ضرب جهانی  مجبور به این کار شد 
رژیم مجبور است عقب بنشیند تا آنجا که سرنگون شود پس بازهم مثل همیشه به توان خود واتحاد خود وسازمان خوداتکا کرده قیام را ادامه داده تا سرنگونی محقق شود رژیم زیر ضرب شما وزیر ضرب جامعه جهانی میباشد زمان زمان بر پا خاستن وزمان سرنگونی میباشد درود بر شما قیام آفرینان دلیر

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر