کل نماهای صفحه

۲۲ آبان ۱۳۹۵

از درون رژیم - اوبا ما وکری در تیم مذاکره کننده هسته ای (خامنه ای - روحانی) جاسوس داشتند

از درون رژیم وریز ماجرا-  اوبا ما وکری در تیم مذاکره کننده هسته ای (خامنه ای - روحانی) جاسوس داشتند


حدود اواخرمردادماه ومشخصا 3شهریور95خبرشوکه کننده ای روی وایر خبرگذاری ها ظاهر شد .
خبر این بود
آقای عبد الرسول دری اصفهانی مسؤل مالی در تیم مذاکره کننده هسته ای ایران که جاسوس چند جانبه بود بازداشت شد.
قبل از هر چیز این خبر مانند پتک بر فرق روحانی ورفسنجانی فرود آمد.
اطلاعات ما حاکی است که قبل از اینکه نوک خبر بیرون بزند ظریف به روحانی ماجرا را بتفصیل اطلاع داده بود.
جزئیات دستگیری
مدتها بود که اطلاعات سپاه دنبال این مسئله یعنی بازداشت دری اصفهانی بود وفاکتهای زیادی از دری اصفهانی جمع آوری کرده بود .
قرار بود که عبدالرسول دری اصفهانی در تهران ودر دفترکارش دستگیر شود، اماخامنه ای وبیتش که سازمان اطلاعات سپاه را اداره میکنند، مخالفت کرد وقرار شد که او را به اطلاعات سپاه فرابخوانند وبطور موقت بازداشت نمایند ،چنانچه عکس العمل چندانی از طرف هم باندی هایش صورت نگرفت او را کماکان در بازداشت نگر دارند اما چنانچه عکس العمل شدید بوجود آید با وثیقه آزاد کرده ولی تحت نظربماند. توجیه بیت خامنه ای واطلاعات تحت امرش این بود که مرز سرخ قیام ما است .
اما مسافرت ظریف که برای ترکیه در دستور کار قرار گرفت اطلاعات سپاه برنامه ریزی کرد که اگر دری اصفهانی همراه ظریف نرفت بهترین زمان بازداشت در تهران است و بهمان شیوه ای که گفته شد ،صورت میگیرد ،اما اگر او همراه ظریف خواست به ترکیه برود باید مانع خروج او شد.
 چون سپاه بو برده بود که دری اصفهانی مطلع شده است وبیش از 80 در صد از طریق نفوذی های خود در سپاه از طرح بازداشت سردرآورده است.
اما با اینحال به یقین هنوز معلوم نبود که دری اصفهانی همراه ظریف به انکارا خواهد رفت یا نه ودری اصفهانی هم سعی میکرد وانمود کند که به آنکارا نخواهد رفت .
اما سازمان اطلاعات سپاه برای اینکه در فروگاه تهران جنجال ایجاد نشود اجازه دادند که دری اصفهانی همراه ظریف پرواز کند منتها از بالاترین مقامات بیت خامنه ای وسازمان اطلاعات سپاه دستود بازداشت او را داشتند .
تیم ظریف که دری اصفهانی هم همراه آنها پروازکرد ،به آنکارا رسیدند اما تیم امنیت پرواز از سپاه پاسداران مانع خروج دری اصفهانی شدند واو را بازداشت وبه تهران برگرداندند.
بدستور خامنه ای این عملیات میبایست با طراحی ویژه ومینی مم جنجال مطبوعاتی صورت میگرفت.
باند روحانی - رفسنجانی هم که نمیخواستند ابروزی شود سعی میکرد با تکذیب وانکار همه چیز را عادی جلوه داده حتی با مصاحبه های ساختگی اینجور نشان دهند که او در دفترکارش است وباز داشت صحت ندارد.
ولی خبر بزرگتر از آن بود که ولی فقیه وروحانی بتوانند جاسوس اوبا ما - کری در تیم عظما وروحانی رفسنجانی را پنهان کنند یا با تکذیب از انتشار بوی گند این افتضاح جاسوسی جلوگیری نمایند.
ادامه دارد

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر