کل نماهای صفحه

۱۸ فروردین ۱۳۹۶

پاسداران ایران در قتل عام شیمیائی زنان وکودکان بیگناه سوریه در خان شیخون سوریه دست داشت

آلمان: ایران و روسیه هم در حمله شمیایی سوریه مسئول هستند 


همینجا کلیک کنید وفیلم را ببینید
  

آلمان: ایران و پاسداران هم در حمله شمیایی خان شیخون سوریه دست داشتند ومسئول هستنمد مسئول هستند 

در تصویر ببینیدهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر