کل نماهای صفحه

۲۰ خرداد ۱۳۹۷

گزیده مقالاتی از مخمصصه خامنه ای وتحریم های کشنده واوج شکوفائی مقاومت ایران ومردم قیام آفرین کلیک کنید وبخوانید

گزیده مقالاتی از مخمصصه خامنه ای وتحریم های کشنده واوج شکوفائی مقاومت ایران ومردم قیام آفرین کلیک کنید وبخوانید

تحریم های جدید و مسابقه خروج شرکتهای خارجی از ایران

شرکتهای بزرگ خارجی یکی بعد از دیگری در حال خارج شدن از ایران هستند. بسیاری حتی صبر ...هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر