کل نماهای صفحه

۲۶ خرداد ۱۳۹۷

مزدوران وبریده مزدوران در خدمت وزارت بد نام اطلاعات ملاها،شاهدان دروغین پرونده جنایتکارانه 17ژوئن - بنی صدر - مسعود خدابنده -آن سینگلتون -سبحانی - کریم حقی - میرعسگری- ادهم طیبی _میلاد آریائی)...

مزدوران وبریده مزدوران در خدمت وزارت بد نام اطلاعات ملاها،شاهدان دروغین پرونده جنایتکارانه 17ژوئن - بنی صدر - مسعود خدابنده -آن سینگلتون -سبحانی - کریم حقی - میرعسگری- ادهم طیبی _میلاد آریائی)...


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر