کل نماهای صفحه

۱۴ مرداد ۱۳۹۵

آیه الله بی بی سی تبلیغ برای ملاها واسد ، در سوریه مقایسه کنیدکه چگونه در کشتار مردم سوریه مشارکت میکنند

آیه الله بی بی سی تبلیغ برای ملاها واسد در سوریه مقایسه کنید
رسانه‌های فارسی‌زبان و محاصره حلب
مقایسه‌ی خبر خبرگزاری دولتی حکومت سوریه، سانا، با خبر سرویس فارسی بی‌بی‌سی نمونه‌ای است که نشان می‌دهد چگونه اخبار تولیدی دستگاه تبلیغات جنگ ارتش بعث سوریه (
http://goo.gl/TDGYxo) راه خود را عینا بدون هیچگونه تغییر و اعمال شدن ابتدائی‌ترین مکانیزم‌های صحت‌سنجی به سرتیتر رسانه‌ای دیگر باز می‌کنند. (http://goo.gl/RlOcO3)
با این شیوه‌ی کپی و پخش کور محصولات خام دستگاه تبلیغات و پروپگاند ارتش سوریه، که سال‌هاست درباب جنگ داخلی سوریه ادامه دارد، مخاطب به اعتبار رسانه گمان می‌برد که در حال دریافت حقیقت است، در همان حال که در واقع مشغول خواندن بولتن تولیدی دستگاه تبلیغات یک ارتش در حال جنگ است؛ ارتشی که به تازگی از کار محاصره‌ی یک شهر با قریب بیش از ۲۰۰ هزار ساکن آن فارغ شده است.

آیه الله بی بی سی بیکار نیست ودر حال رساندن امدادهای غیبی ،مستمر به ملاها میباشد.

یک روز شکنجه گر ساواک وشاگرد جلاداوین شاهسوندی ویا امثال مصداقی تواب تشنه بخون را توی پرگار قرار میدهد که حول ملاها بچرخند وفی سبیل ملا به مجاهدین بزنند ویک روز دیگر شاهسوندی شاگرد جلاد اوین را با شاگرد مالکی جنایتکار یک مزدور سپاه تروریستی قدس از عراق بنام نجاح محمد علی را با هم در یک آخور میکن
د که کف به دهن هی آب بخورد وبغضا للمجاهدین عربده کشی کرده وگلو پاره کنند و

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر