کل نماهای صفحه

۲۰ دی ۱۳۹۵

اشغال گران حاکم بر سوریه کسانی که در جنایت علیه بشریت ودر بزرکترین نسل کشی ومهاجرت وکوچ اجباری  سوریه خصوصا حلب دست دارند

اشغال گران حاکم بر سوریه کسانی که در جنایت علیه بشریت ودر بزرکترین نسل کشی ومهاجرت وکوچ اجباری  سوریه خصوصا حلب دست دارند

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر