کل نماهای صفحه

۱۸ مهر ۱۳۹۷

بعد از تحریم وبلوکه کردن دارائی های وزارت اطلاعات در پاریس وحمله به مراکز تروریستی رژیم به معرفی  جواد فیروزمند وهم باندی های او دروزارت بد نام اطلاعات درایران واروپا وفرانسه میپردازیم

بعد از تحریم وبلوکه کردن دارائی های وزارت اطلاعات در پاریس وحمله به مراکز تروریستی رژیم به معرفی  جواد فیروزمند وهم باندی های او دروزارت بد نام اطلاعات درایران واروپا وفرانسه میپردازیمجواد فیروزمند وهم باندی های او در اطلاعات سپاه ووزارت اطلاعات درایران واروپا و پاریس را بشناسید

 
در قسمت اول مقاله در رابطه با جواد فیروزمند تاریخچه وسرگذشت ننگین جواد فیروزمند را منعکس کردیم
گفتیم که:
1- او در ارتباط با سفارت رژیم در بغداد وشخصی از وزارت اطلاعات  درسفارت عراق بنام علوی قرار گرفت.
2- در سال 2000 او با سرقت یک خودروی ارتش آزادیبخش مقادیری زیادی پول وسه قبضه سلاح وبی سیم زبونانه وختئنانه گریخت تا به سفارت رژیم برود که از قبل ارتباط داشت.
3- او در بغداد توسط پلیس دستگیر ودر معرض محاکمه توسط عراقی ها بعنوان جاسوس رژیم قرار گرفت.
4- التماس ودرخواستهای پی در پی وحتی تقاضا از مجاهدین که او را از عراقی ها تحویل بگیرندکلیه مدارک موجود وثبت شده میباشد.
5- مجاهدین بدلیل التماسهای مکررفیروزمند وبخاطرمسائل صرفا انسانی این کاررا کردند واورا به قرارگاه اشرف بردند همان چیزی که او آنرا زندان مینامد وبا وارونه گوئی ها ی تهوع آوری از کمبود غذا وامکانات آنجا برای خوشایندملاها کف به دهان میاورد وبفرموده دژخیمان این اراجیف را باز نشخوار میکند .
6- جواد فیروزمنداین خائن خودفروش اما در سال 2004 خود را به رژیم ملاها فروخت وبه تیف رفت وسپس در سال  2005توسط سپاه ووزارت اطلاعات از طریق کردستان به ایران برده شد.
7- جواد فیروزمند درایران آموزشهای جاسوس وتروریستی ویژه دید وبه ترکیه آورده شد ودر ترکیه توسط مزدورانی مانند کریم حقی پشتیبانی مالی وامکاناتی شد ودر سال 2007 از همین کانال با هواپیما وارد فرانسه شد
8- در فرانسه به سفارش سفارت رژیم ونماینده وزارت اطلاعات جهانگیر شادانلو او را تحویل گرفت وامورات قانونی وحقوقی او را حل کرد وحتی بصورت غیر قانونی او را در شرکت پوشش وزارت اطلاعات که توسط شادانلو گردانده میشد مشغول به کار سیاه نمود.
از آن پس برای اینکه رژیم بدهکاریهای جواد فیروزمند به خود را وصول نماید او را به استخدام اطلاعات سپاه تروریستی قدس واطلاعات درآوردکه علیه مقاومت ایران ومجاهدین صد بارجویده های دژخیمان سپاه واطلاعات را نشخوار نماید. 
  لینک زیر کلیک کنید وبخوانید

جواد فيروزمند مزدور اطلاعات ،گماشته سپاه وتحت امر قاسم سلیمانی کیست؟ووزارت اطلاعات وسپاه چرا او را بعد از چند سال از غار ولایت بیرون کشیدند.


اما امروز میخواهیم از ابتدا تا حالا هم باندی های جواد فیروزمند را مقداری بیشتر بشناسیم که با فروش همه چیز خود به خامنه ای وگشتاپوی خونریز وسپاه تروریستی قدس تلاش میکنند با نشخوار صدبار جویده های دژخیمان پاسدار وشکنجه گرهای اطلاعات دمی راه نفسی برای ولایت فقیه بگشایند.
واینکه چرا این روزها با بسیج دیوانه وار بریده مزدوران استخدامی سپاه واطلاعات در داخل بنام نجات رژیم ودر خارج بنام اعضای سابق وپاسدار اطلاعاتی های فعلی بطور آشکار وتهوع آوربه تبلیغ حکومت خونریز ولایت فقیه وعلیه مردم ومقاومت ایران ومجاهدین خلق شایعه سازی دروغ پراکنی وشیطان سازی بپردازند؟.
برای اینکه وارد این مبحث شویم در یک مقدمه مقداری به بحرانها ومخمصه هائی که نظام وشخص خامنه ای با آن دست وپنجه نرم میکند اشاره کنیم.
1-  همه ما میدانیم وخمینی هم گفته بود که او ونظامش تنها یک مشکل ویک دشمن دارد که آن هم مجاهدین خلق ایران بوده وهست وخواهد بود.
2- خمینی برای خلاص از این دشمن همه کار کرد که مسائل دهه 60 الان چیز پنهانی نیست واما نهایتا او راه حل را در قتل عام دید.

توجیه آخوند جلاد رئیسی در مورد شراکت در جنایت علیه بشریت

در رابطه با کشتار دهه 60 وقتل عام 67 روی لینکها کلیک کنید وفیلم ها را ببینید
 
روی لینک کلیک کنید وفیلم را ببینید
3- خمینی اماتوسط مجاهدین وارتش آزادیبخش با رشادت ووطن پرستی وفداکاری زایدالوصفی که از خود نشان داده بودندوعهدی که با خدا وخلق بسته بودند که راه خمینی را سد کنند وتنور جنگ ضد میهنی وخانمان سوز او را بهر قیمت گل بگیرند ،در مهران خمینی راغافل گیروماشین جنگی او را زمین گیر نموده وبا تحمیل زهر آتش بس او را وادار کردند که آبروی نداشته اش را با خدا معامله وآرزوی تلاش مجاهدین را بگور ببرد.
4- اما خمینی که از مجاهدین این شکست خفت بار را در انظار جهانیان وایرانیان ونیروهای درمانده وشکست خورده را پذیرفت تصمیمیاتی را که از روز اول دزدیدن انقلاب ضد سطلنتی وغصب حاکمیت مردمی مبنی بر نابودی وقتل عام مجاهدین گرفته بود را در سال 67 به اجرا در آورد وبا هیئت مرک بیش از 30000زندانی سیاسی را قتل عام نمود.
 خميني با قتل عام 67 ، يك چهره سفاك وخونريز در تاريخ ،هشدار آقاي منتظري در حضور هیئت مرگ
5- از آن پس این پروژه مخفی وسری ای که فقط تعدادی محدود از سران حکومتی از آن باخبر بودند را با تمام قوا مخفی کردند وحتی رفسنجانی که معروف است به ریز کردن خاطرات ونوشتن جزئی ترین زوایای یک موضوع مطلقا هیچ اشاره ای به این جنایت علیه بشریت نکرد وسعی کرد بعد از کشتن وپاکسازی فیزیکی مجاهدین وزندانیان سیاسی آنرا از حافظه تاریخ نیز پاک کند .
به گزارش بی بی سی در رابطه قتل عام وخاطرات رفسنجانی اشاره شده که به پاک کردن حافظه تاریخ توسط رفسنجانی در قتل عام سال 67 اشاره شده است .
حرفهای پاسدارابراهیم نبوی در این رابطه ببینید که پاسداران وسران نظام آدمکش ولایت فقیه تا کجا تلاش داشتند ودارند که این جنایت علیه بشریت را پرده پوشی نمایند.
 سخنان چندش آور ابراهیم نبوی وپاسخ حسن داعي به اراجيف پاسدار ابراهيم نبوي که ميگويد قتل عام سال67 ودهه 60 را ولش کن
واما حالا بعد از 38 سال شاهکار مجاهدین ، مردم ومقاومت ایران را ببینید که به یمن وطن پرستی ایمان به آرمان آزادی وعهدی که با خلق قهرمان برای سرنگونی ملاهای ایران بسته بودند چه تحولات جدیدی رخ داده که خامنه ای وحشت زده فرمان آتش به اختیار میدهد وسرکرده های قوه ها وهمه مهره های جنایت کار رژیم ،پاسداران ودژخیمان وخصوصا  گله های مزدوران اجیر شده واستخدامی دراظلاعات سپاه ووزارت اطلاعات در داخل وخارج را بسیج نموده که به یاری ولی فقیه مفلوک بشتابند وآنها هم آتش به اختیار علیه مردم ، مجاهدین ومقاومت ایران دروغ پردازی ، شایعه سازی وشیطان سازی نمایند.
1- مجاهدین ،سالم ،قوی ،منسجم وآبدیده تر ومصمم تر از همیشه در کسوت یک سازمان سراسری ،رزمنده وسرنگون کننده وآلترناتیو مشروع از عراق خارج وبه پایگاه امن وآمادگاه سرنگونی رسیدند.همان مجاهدینی که خامنه ای ، قاسم سلیمانی ووزارت اطلاعات وسفارت همراه با مزدوران عراقی وبریده مزدوران ضد ایرانی خود فروش ووطن، صد درصد مطمئن بودند که همه را درعراق نابود خواهند کرد وهمگی از ولی فقیه تا بریده مزدوران خاروبوروگور وشکست خورده ،غافلگیر وزمین گیر شدند.
2- مجاهدین ومقاومت ایران در آستانه برگزاری یک گردهمائی سالانه خود میباشند فراخوان آن هم داده شده است بسیاری آنرا متینگ رزم آخر نام گذاشتند
حتما این مصاجبه وگفتگو را ببینید

گردهمایی سالانه مقاومت، تلاش مشترک، قسمت اول – مهمان برنامه: مریم فضل

رژیم هم برای همین وحشت کرده است زیرا در شرایط فعلی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت تاثیرات وپیام این میتینگ ایرانیان ومجاهدین بسیار کیفی تر ومتفاوت با سالیان گذشته خواهد بود رژیم وحشت کرده که در این شرایط خاص مجاهدین با این قدرت نمائی آلترناتیو رسمی معرفی شوند وبا نیروهای خود در داخل حکومت متزلزل ما را سرنگون کنند.
3- زهر شقه که معرف حضور همه میباشد پارامتر جدیدی است

حملات باند خامنه ای به آخوند روحانی بعد از سخنرانی خامنه ای در سالمرگ 

 

سایت هابیلیان حسن روحانی را بخاطر اینکه لو داد که 38 سال فقط اعدام وشکنجه وزندان بوده شلاق کش نمود

که علاوه بر تمامی بحرانها بر پیکر فرتوت ولایت شروع به اثرگذاری نموده است همین یکی دو روز گذشته علاوه بر کیهان وشریعتمداری کوشکی وبسیاری از دژخیمان خامنه ای به جان روحانی افتادند واو را شلاق کش کرده اند خود خامنه ای هم تیز به روحانی گفته است پا کج بگذاری بلای بنی صدر را برسر تو خواهیم آورد.
 خامنه‌ای: «دو قطبی شدن کشور» و «دو دستگی مردم» تجربه خطرناکی است که نباید تکرار شود
وبرای زهرچشم گرفتن از او وباندش که بظاهر از عجز خامنه ای بنوعی سرمشت پیروزی بودندبا فرستادان چماقداران وعربده کش های بسیجی های دهن گشاد بصورت کفن پوش به روحانی پیام دادند که به فکر سرنوشت خود هم باشد.
بیشتر بدانید

حمله آخوند صدیقی به روحانی در مورد سند ۲۰۳۰

زهر شقه اما عمل کرد دارد روحانی هم در سخنرانی برای یک اکیپ از هم باندی هایش به خامنه ای جواب داد که خم شدن ودست دراز کردن برای صلح جرات وجربزه میخواهد وخمینی را برخ خامنه ای کشید که تو نه جربزه ونه جرات داری وجنگ طلبی هنر نیست .

خامنه‌ای در گرداب شکست - چالش ها – ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ - گفتگو با محمد علی توحیدی

4- واما در منطقه خامنه ای در یک انزوای باشکوهی بسر میبرد ،در هیچ ائتلاف منطقه ای واسلامی وجود ندارد وهمه کشورها آنرا دشمن اسلام ومسلمانان میدانند وآنرا ناقص حقوق همسایه ها وحقوق بشر دانسته ومیدانند.
5- در سطح بین المللی هم آمریکا واروپا رژیم ولایت فقیه را عامل اصلی بی ثبات کننده وحامی اصلی تروریزیم میدانند

الیوت انگل رژیم آخوندی را حامی تروریسم در جهان معرفی کرد

 امروز وزیر دفاع آمریکا گفت رژیم تهران یکی از چالشهای بین المللی وما میباشد وتحریمهای جدیدی علیه سپاه وسیستم موشکی شده

گزارشی از واکنشهای رژیم آخوندی در قبال تصویب تحریمهای جدید توسط سنای آمریکا

 ولایحه ای هم برای تحریم شرکت هواپیمائی ماهان سپاه پاسداران  ضمیمه تحریم های جدید علیه رژیم شده است .

واکنش هراسان پاسدار علی لاریجانی نسبت به تصمیم سنای آمریکا

 
نتیجه:
نظام ولایت فقیه ، توسط  زهر شقه در راس نظام در داخل
کلیک کنید وبخوانید
 واقبال عمومی وروز افزون از مجاهدین توسط مردم ایران در داخل وخارج وبا جنبش فراگیردادخواهی که طناب دار دادخواهی وحقوق بشر را برای خامنه ای ونظام پوسیده وغرق در بحرانش آماده کرده اند  از طرفی هم رژیم در منطقه توسط همسایه های منطقه ای وقدرتهای بین المللی محاصره شده ودر یک انزوای مرگباری گرفتار شده است بنا براین رژیم علاوه بر بمیدان آوردن سپاه وبسیج وصدرور فرمان آتش به اختیاربرای پاسداران وبسیجیان جنایتکار،
حتما فیلم زیر را ببینید

صدور فرمان به اختیار، به مزدوران وبریده خائنهای به استخدام در آمده وزارت اطلاعات وسپاه در داخل بنام نجات رژیم ودر خارج هم با ماسک منتقد فعال حقوق ملاها وعضو سابق و...هم فرمان نشخوار به اختیارداده است که دفع شده ها یا صدبار جویده های ملاها ودژخیمان اطلاعات وسپاه راعلیه مجاهدین ومقاومت ایران باز نشخوار نموده وخواب پنبه دانه ای تلاشی تشکیلات مجاهدین را ببینند.

زوزه های وحشت وهذیانگوئی های سردمداران رژیم از وزیر گشتاپو تا دژخیم قضائیه ، خامنه ای به بریده پادوهای سپاه ووزارت اطلاعات هم سرایت کرده است

بخشی از این نشخوارها مستقیما در رابطه گردهمائی سالانه مقاومت ایران ومجاهدین میباشدکه دشمن شماره یک رژیم وخواهان  سرنگونی است که بایدبر ضد آنها سم پاشی وشیطان سازی شوند.
بخش دیگری از نشخوارها علیه مجاهدین  در رابطه بانمایش یا شفارش عملیات به داعش در تهران است که میخواهند به رژیم امداد برسانند ورژیم را مظلوم نشان بدهندودوباره با چسباندن این نوع عملیات به مجاهدین دشمن یعنی آلترناتیو خود را خراب ومخالفان در داخل را باز داشت وسرکوب نموده 
بیشتر بدانید


Thumbnail 
 در ادامه بهره‌برداریهای رسوای ولی‌فقیه ارتجاع و پاسداران ولایت فقیه و سران رژیم، رئیس مجلس ارتجاع پاسدار علی لاریجانی حادثه 17خرداد در تهران را «گوهر ذی‌قیمتی» برای نظام...
ودوباره در جنگ قدرت با باند رقیب به سپاه وبسیج میدان قدرت نمائی بدهند.

موضعگیری کتبی خامنه ای در مورد وقایع اخیر تهران

بیشتر بدانید

خامنه ای وانزوای بی سابقه داخلی وبین المللی ومنطقه ای وشلاق کش کردن بریده مزدوران جنایتکار سپاه تروریستی قدس واطلاعات برای جست وخیزهای میمونی علیه گردهمائی سالانه مقاومت ایران ومجاهدین وسود جوئی از چنگ انداختن داعش بر روی پدرخوانده تروریسمدر این رابطه حتما به فیلم زیر نگاه کنید

مصاحبه شبكه رسانه اى بيان با حسن داعی نویسنده و پژوهشگر در آمریکا حملات تروریستی روز چهارشنبه

جوادفیروزمندودیگرهم باندهای استخدامی وزارت اطلاعات او از جمله همین افراد میباشد که چه در قبل چه همین حالا فرامین اطلاعات وسپاه وسفارت رژیم را اجرا کرده ومیکنند وهمین نشخوارهای جویده ها یا پس داده های ملاها را باز نشخوار مینمایند  .
همکاران وهم باندهای جواد فیروزمند که در خدمت سپاه ووزارت اطلاعات علیه مردم ومقاومت ایران در داخل وخارج مشغول بودند ویا هستند عبارتند از:
1- علوی در سفارت بغدادوشیرازی در سفارت فرانسه
2- محمد جواد هاشمی وقتی او به ایران برای آموزشهای جاسوس وتروریستی وتخلیه اطلاعاتی رفت.
 
3- احسان نراقی جاسوسی برای همه فصلها (فصل شاه وفصل شیخ ) در این رابطه فیروزمند با احسان نراقی رابطه های خاصی داشت ،وبا گرفتن پولهای کلانی از ملاها تیم های وبرنامه های مشترکی علیه خروج مجاهدین از لیست تروریستی داشتند که یکی از این نمونه فعالیتها وهمکاریها در جریان دادگاه احسان نراقی در پاریس بوده است.
 
 
احسان نراقی در سال 2012 در ایران زیرحاکمیت ملاها مرد
کلیک کنید وببینید 

ماموران وزارت اطلاعات - احسان نراقي-شادانلو-شلالي  ومشروح گزارش دادگاه نراقی-2

ماموران وزارت اطلاعات - احسان نراقي-شادانلو-شلالي3

ماموران وزارت اطلاعات - احسان نراقي-شادانلو-شلالي 4

4- از آنجا که فیروزمند دیگر بریده مزدوران در استخدام سپاه تروریستی قدس ووزارت اطلاعات در اروپا نظیر سبحانی کریم حقی وخدابنده وراستگو وکرمی .... در خارج کشور را قبول نداشت سعی میکرد خودش مستقلا به اطلاعات ورابط آن در سفارت رژیم وصل شود که این موضوع بارها توسط رابط فیروزمند در سفارت رژیم در فرانسه ودیگر مزدوران افشا بیان واعتراف شده است .
بهمین دلیل جواد فیروزمند سعی میکرد که با مزدور پیشانی سیاه اطلاعات وسفارت رژیم در فرانسه بنام جهانگیر شادانلو که متهم آدمکشی وسرقت نیز میباشد کارهایش را پیش ببرد. 
 
 
5- با این توجه به مسعود خدابنده از همکاران جنایتکار فیروزمند میتوان اشاره کردکه هم مشاور مالکی بود ودرقتل عامهای اشرف به مالکی وبعد از او نیر به دیگر مزدوران سپاه تروریستی قدس مشاوره داد.
همسر مسعود خدابنده گماشته سپاه تروریستی قدس، آن نیکلسون از دیگر همکاران جواد فیروزمند میباشد 
 
 

افشاگری پنتاگون و کنگرة آمریکا دربارة شبکة عوامل اطلاعات آخوندی – قسمت اول

 

7- حامد صرافپور که از هم کاران وهم باندهای اطلاعاتی ،جواد فیروزمند بود اکنون چند سالی است که به زیر عبای ملا وسرکردهای اطلاعات سپاه ووزارت اطلاعات در تهران واصفهان رفته است.

افشاي ياران شيطان: حامد صرافپور مأمور وزارت اطلاعات ويك جنايتكار حرفه ...

انجمن نجات ايران : لیبرتی : حامد صراف پور مزدور اطلاعات وشرکت در ...

8- کریم حقی منیع از دیگر جاسوسهای کهنه کار سفارت رژیم وگماسته سپاه واطلاعات در اروپا کمک های زیادی را به جواد فیروزمند نمود بدلیل اینکه حقی رابطه گسترده تری با تهران داشت پروژه انتقال جواد فیروزمند از ایران به ترکیه وپشتیبانی مالی وحقوقی ونقل وانتقال او از ترکیه به فرانسه را با هماهنگی سفارت رژیم در ترکیه وفرانسه ودر یک عمل مشترکی با جهانگیر شادانلو را به سرانجام رساندند.
 
9- از کسانی که پروژهای مشترک اطلاعات وسپاه تروریستی قدس در فرانسه را با جواد فیروزمنداجرا میکردندمیتوان به محمد حسین سبحانی اشاره نمود که مشترکا با استخدام باندهای جنایتکار وخلاف کارخارجی پروژه چاقو کشی وترور پناهندگان ایرانی را به اجرا گذاشتند .
در این پروژه چاقوکشی در سالن فیاپ پاریس مسعود خدابنده آن سینگلتون ممدو یکی از شیخ های سنگالی استخدامی سفارت رژیم در فرانسه ، محمد حسین سبحانی وتعدادی ازمزدوران اطلاعات شرکت داشتند که محمد حسین سبحانی ومزدوران خارجی شان که به پناهندگان با قمه حمله کرده بودند توسط پلیس دستگیر شدند . مختصری از گزارشی که همان زمان منتشرشده بود راخواهید خواند کامل آنرا در لینک زیر بخوانید 
دادگاه جنحه پاریس

دادگاه جنحه پاریس به محکومیت چاقوکش مزدور آخوندها رأی داددر یک ضربه کاری به دیکتاتوری آخوندی و شبکه مزدورانش در خارج کشور، شعبه 16 دادگاه جنحه پاریس، دیروز چهارشنبه 10نوامبر رأی خود را در مورد محکومیت چاقوکش مزدور آخوندها به‌نام جیمز قره‌گوزلو صادر نمود و او را به 2سال زندان که 6ماه آن زندان قطعی است و هم‌چنین به پرداخت 18000یورو محکوم کرد. 
از راست به چپ محمد حسین سبحانی در زندان پلیس فرانسه همراه با دومزدور چاقوکش اطلاعات وسپاه پاسداران
چاقوکش محکوم شده که به همراه مزدور محمدحسین سبحانی و یکی دیگر از اجیرشدگان در جریان چاقوکشی مأموران اعزامی اطلاعات آخوندی علیه ایرانیان مخالف در پاریس در 27خرداد 1376در محل سالنهای فیاپ پاریس بازداشت شد، در همان محل ضمن حمله به پناهندگان ایرانی و هواداران مقاومت ایران، یکی از آنها، آقای هادی نصیبی‌نژاد را به‌شدت زخمی کرده بود.

این حکم محکومیت، رسوایی توطئه و اقدام جنایتکارانه مزدوران وزارت اطلاعات را که در 27خرداد سال 1386تحت پوشش برگزاری جلسه در سالنهای فیاپ پاریس به اجرا گذاشته شد، مهر کرد و همزمان با رسوایی نمایش سفارت آخوندی در بغداد علیه مجاهدان اشرف و نمایشهای مشابه رژیم در خالص و بعقوبه، نشان داد که این قبیل ترفندهای ننگین و جنایتکارانه، در پرتو ایستادگی وروشنگری و حاکمیت قانون، نتیجه‌یی جز آوارشدن بر سر سلسله‌جنبانانش در وزارت منفور و بیت‌العنکبوت خامنه‌ای ندارد.

 محمد رزاقی هم از دوستان وهم باندهای جواد فیروزمند است که البته فیروزمند بارها بزبان آورد که من کسر شائنم است وقتی محمد رزاقی جائی هست منهم آنجا پیدایم شود من همیشه با او یک فاصله ای نگر میدارم که حتی بلحاظ فردی هم دچار آلودگی های او نشوم قابل توجه است که بسیاری از مزدوران دیگر همین حرفها را راجع به جواد فیروزمند میزنند

محمد رزا قی یا محمد رذل شعبان بی مخ گشتاپوی ملاها

محمد رزاقی یا محمد رذل - گماشته لمپنی که وزارت اطلاعات باسم او مقاله مینویسد

افشاي ياران شيطان: محمد رزاقی یا محمد رذل - گماشته لمپنی کهافشاي ياران شيطان: محمد رزاقی یا محمد رذل - گماشته لمپنی که وز
- حسن پیرانسر..ومزدوری بنام سیاه منصوری که به زیر عبای ملاها وبخدمت گذاری به سپاه واطلاعات به ایران رفت وحامد صرافپور که با زوجه اش به خدمت گذاری به سپاه واطلاعات در تهران واصفهان مشغولند از جمله همگاران جنایتکار وهم باندهای جواد فیروزمند میباشند .

 بهزاد علیشاهی هم از بریده خائنیهائی است که از تیف خروحی آمریکائی ها با جواد فیروزمند هم باند شده بود بهزاد علیشاهی در دروغ گوئی ووقاحت واطاعت از پاسداران واطلاعاتی ها زبان زد همه مزدوران تیف بود.

 

بهزاد علیشاهی، مامور پیشانی سیا ه وزارت اطلاعات آخوندی در ... - ایران آزاد فردا

بهزاد علیشاهی توسط سپاه واطلاعات به ایران برده شد وهمراه با فیروزمند بعد ازدیدن دوره های جاسوسی وعملیات تروریستی به خارج صادر گردیدند.این دو بعد از مدتی دوباره در پاریس کارهای جاسوسی وجمع آوری اطلاعات علیه پناهندگان را شروع نمودند .
از جمله جنایت آنها همراه با سبحانی چاقوکشی وترور یکی از پناهندگان در سالن فیاپ پاریس میباشد.
علیشاهی تلاشش برای پناهنده شدن در پاریس بی نتیجه شد وبه هلند رفت اما این خائن گماشته اطلاعات در حین ارتکاب جاسوسی وکارهای خلاف برای اطلاعات وسپاه توسط پلیس هلند باز داشت گردید ومدتها در زندان باز داشت بود وکماکان او همانند حقی ومسعود جابانی زیر نظر پلیس هلند میباشند ،جرم اصلی آنها همکاری با اطلاعات ایران وعضویت در سپاه تروریستی قدس پاسداران ایران میباشد .
ادامه دارد


سیروس عضنفری و
 ، پاسدار حسن عباسی رفت 
  برگرفته شده از سایت افشای یاران

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر