کل نماهای صفحه

۲۰ شهریور ۱۳۹۴

داوود باقروند ارشد تروريست آموزش ديده واولين محصول غلامحسين اژاي وزير اطلاعات وقت خامنه اي به آلمان صادر شد


داوود باقروند ارشد تروريست آموزش ديده واولين محصول غلامحسين اژاي وزير اطلاعات وقت خامنه اي به آلمان صادر شد
نظرتان رابه نكات قابل توجه زيرجلب كرده وميخواهيم كه ضمن هوشياري ديگران را هم مطلع كنيد. با تشكر


خامنه اي درمانده ووامانده از همه جا وكلافه شده وزهر خورده اي كه از شدت عصبي بودن چندين ماه است كه فشردگي پيشاني وچروكهاي علائم عصبي در چهره اش موج ميزند
ودر حالي كه پائين ترين مقام تا روحاني ونوه خميني ورفسنجاني نه تنها تره اي هم برايش خردنميكنند بل رودر روي خامنه اي ودر تلويزيون نظام به سطر سطر حرفهاي خامنه اي پاسخ رد ومنفي وجواب ميدهند
در حالي كه تيغ ضرب الاجل اتمي بالاي سر خامنه اي است درحالي كه در يمن به باتلاقي افتاده كه همه سرمايه هاي 25ساله را يكجا از دست داده است وتلاش هرز وبيهوده اي ميكند در حالي كه سوريه وعراق به جزيره برمودائي براي او وپاسداران تروريستي قدس وحزب الشيطان تبديل


شده وهر روز نيروهاي آنهارا ميبلعد واسد هم سرنگون مسير سرنگوني را طي ميكند ومهمتر از همه در حالي كه قيامهاي مردم كردستان وقيام معلمان براي مينيمم حيات خود وبدليل چپاولهاي ملاها  گر ميكيرد و....
خامنه اي به محمود علوي وزير اطلاعات نظام دستور ميدهد

 از آنجا كه بسياري از نيروهاي بريده مزدور قبلي كه ساليانيست در خارج هستند وديگر حرف ملا را آنطور كه ميخواهند اجرا نميكنند وبنا بر اطلاعات داخل رژيم بسياري از آنها با هم اختلاف پيدا كرده وبراي آينده خود نگرانند ويا براي پول بيشترچانه ميزنند

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر