کل نماهای صفحه

۲۰ شهریور ۱۳۹۴

داوود باقروند كيست؟ تواب اژه اي وتروريست صادرتي وزير اطلاعات ملاها محمود علوي به اروپا


داوود باقروند كيست؟ تواب اژه اي وتروريست صادرتي وزير اطلاعات ملاها محمود علوي به اروپا

داوود باقروند كيست؟


داوود باقروند تواب وعفو شده آخوند جنايت

 كار اژه اي وتروريست

 صادرتيوزير اطلاعات ملاهامحمود علوي

 به اروپا

داوود باقروند در خردادماه سال 1383در هنگامة پايداري و

 ايستادگي مجاهدين سرفراز اشرفي، در مقابل جنايتكاران حاكم 

بر ميهن تسليم و به تيف (خروجي تحت‌كنترل نيروهاي آمريكايي در شمال اشرف) رفت و به‌سرعت به خدمت

 اطلاعات حكومت آخوندها درآمد. وي در اسفندماه سال 1383

 به نزد آخوندها شتافت.

نامبرده طي ساليان بارها از سازمان اخراج شد ولي هر بار با 

اصرار، خواهان فرصتي مجدد براي ماندن نزد مجاهدين گرديد.

در ذيل عكسهايي مشاهده ميكنيد كه باقر وند وقتي با جنايات 

ولو دادن مجاهدين ودادن اطلاعات ودستگيري خانواده ها 

وعكس وفيلمي كه رژيم در هنگام ارتكاب جنايت عليه مجاهدين

 وزندانيان از او گرفت او را با يك پاسپورت ايراني به اروپا

 فرستاد كه مابازاي خيانتهايش بوده است.
رفته رفته او را با دو مامور گشتاپوي ملاها حسين 

نژادوعيسي آزاده هم تيم كرد تا فرموده محمد علوي وزير بدنام 

گشتاپوي ملاها را موبه مو در اروپا عليه مجاهدين اجرا نمايد

 اولين كار انها رفتن به پارلمان اروپا بود تا عليه مجاهدين 

شيطان سازي كنند

اما هيهات كه نور خدار را اين مزدوران با دهنهاي كثيفشان 

انهم به نمايندگي ملاها نميتوانند ونميگذاريم خاموش كنندهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر