کل نماهای صفحه

۱۹ شهریور ۱۳۹۴

بزرگترين فرودگاه اسد سقوط كرد وتمامي نفرات اسد كه در فرودگاه بودند يا كشته ويا اسير ارتش فتح شدند

بزرگترين فرودگاه اسد سقوط كرد وتمامي نفرات اسد كه در فرودگاه بودند يا كشته ويا اسير ارتش فتح شدند 

رژيم اسد در فرودگاه غافل گير شد ارتش فتح با استفاده از طوفان شن وخاك بر سر دشمن مردم سوريه يعني مزدوران اسدنازل شدند وآنها را منهدم ومنهزم نمودند .
ارتش فتح طي فيلمي كه روي رسانه هاي شبكه مجازي گذاشت تعداد زيادي ميگ وهليكوپتر غنيمت گرفتند.اينجا فيلم را ببينيد
اسد كه مزور خامنه اي است از مرشدش يادگرفته گه بله ما از آنجا عقب نشيني كرديم تازه همين را هم زماني گفت كه ارتش فتح فيلم وعكس نشان دار.
فيلم گزارش اوليه تلويزيون اورينت از درگيري  فرودگاه ابو ظهوررا ببينيد
كمي بعد اسد در رسانه هاي ساحل ولاذقيه و... نوشت كه من عقب نشيني تاكتيكي كرديم وهمه وسائال موشك ،هواپيماها وتوپ وتانك كه بدست ارتش فتح افتاد همش خراب بود!!.
اما اين فروگاه كه درست درشرق ادلب وآخرين نقطه استان ادلب است كه دست اسد بوده وبزرگترين فرودگاه عملياتي اسد بوده  كه درست در ميانه سوريه قرار دارد ونقطه مركزي عملياتها وتهاجمات هوائي وعمليات پرتاپ بشكه هاي انفجاري از اين نقطه سازماندهي ميشد.در واقع اسد مانند خامنه اي كه اين روزها با سيلي صورت زهرخورده اش را سرخ ميكند اين بار با دروغ همانند مرشدش خامنه اي با دروغ سيلي اش را سرخ نگر ميدارد او ميداند چه چيزي از دست داده است.
همانطوري كه پيش بيني ميشد فرودگاه ابوظهور بعد از يك سال محاصره سقوط كرد ونفراتش را ول كرد وبه سرنوشت محتومي كه اسارات ويا مرگ بود واگذاشت.
اما بسياري از افسران اسير شده گفتند كه اطلاعات هوائي اسد از لاذقيه ما را تهديد كرده بود كه فرودگاه را ترك نگنيد اگر ترك كنيد دستگير شده وتروريستها را شجاع ميكنيد سرانجام همه آنها اسير يا كشته شدند واين سرنوشت خائنين است.
آمار اوليه كشته واسير نيروهاي اسد 300نفرميباشد. اين فيلم اسراي اسدرا ببينيد

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر