کل نماهای صفحه

۱۵ بهمن ۱۳۹۶

– چه کسی جنگ ایران و عراق را زمینه‌سازی کرد؟ و چرا؟ – چه کسی تجاوز جنگ را شروع کرد؟

– چه کسی جنگ ایران و عراق را زمینه‌سازی کرد؟ و چرا؟ – چه کسی تجاوز جنگ را شروع کرد؟

– چه کسی جنگ ایران و عراق را زمینه‌سازی کرد؟ و چرا؟
– چه کسی تجاوز جنگ را شروع کرد؟
مسعود رجوی: «به دنبال انقلاب ضد سلطنتی و سقوط رژیم شاه، نیروهای عظیمی در جامعه به بند کشیده ایران آزاد شدند. نیروهایی که اگر انقلابشان از یک رهبری دمکراتیک انقلابی برخوردار می‌بود می‌توانست انقلاب ایران را به سوی دمکراسی، پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی رهبری کند. نیروهایی که قدرت خلاقه و سازندة شگفت انگیز داشتند و می‌توانستند در زمانی نه چندان دراز ،کشور ما را سال‌ها و سال‌ها به‌جلو ببرند
 مسعود رجوی - جنگ ایران و عراق و نقش خمینی
ولی خمینی برای اینکه در قدرت بماند، جز بذر تفرقه و نفاق و جز سرکوب و جنگ و گورستان ارمغانی نداشت. یک رژیم قرون وسطایی و یک دیکتاتوری آخوندی بر پایة ولایت فقیه بناکرد و نیروهای انقلاب عظیم ضدسلطنتی را یا دسته دسته به زندان انداخت و در برابر جوخه اعدام قرارداد و یا فوج فوج در جبهه‌های جنگ‌خارجی به کشتن داد.
در تجاوز گسترده عراق به خاک میهنمان در پایان تابستان۱۳۵۹ جای تردید نیست. اما مسئله این‌است که به‌فرض وجود یک رهبری سالم به‌جای خمینی که سرکوب و جنگ و بحران، ضروری ماهیت ارتجاعی و قرون وسطایی‌اش بود، جنگ ایران و عراق قطعا اجتناب پذیر بود.
زمینه‌های تجاوز عراق را، خود خمینی باتحریکات مستمر، تحت شعار «صدور انقلاب» ایجاد نمود و هم او بودکه از جنگ به‌عنوان موهبت بزرگ الهی استقبال کرد…
فی الواقع خمینی برای تخلیه انرژی ذخیره‌ شده ایران و برای هدردادن بخش عظیمی از نیروهای آزاد شده در انقلاب ضد سلطنتی نمی‌توانست هیچ میدان جنگ و هیچ همسایة دیگری بهتر از عراق پیدا کند
بخصوص‌که عراق خود مسئول تجاوز و تهاجم گسترده آخر شهریور۵۹ بود و خمینی به لحاظ شخصی نیز خرده‌ حساب‌ها از زعمای آن‌کشور دردل داشت». (از کتاب گزارش مسئول شورای ملی مقاومت به مردم ایران در باره رابطة بنی‌صدر واطرافیانش با شورای ملی مقاومت و جریان پیوستن و گسستن آنها. ص ۳۳۸)
ادامه دارد…
لینک:هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر