کل نماهای صفحه

۳۱ تیر ۱۳۹۵

سی تیروگالري ای به بهانه پيشواي آزادي وآزادگي مصدق كبير رهبرنهضت ملي وقیام این روز تاریخی

30تیروگالري ای به بهانه پيشواي آزادي وآزادگي مصدق كبير رهبرنهضت ملي وقیام این روز تاریخی

 رهبري كه فراموشي نميپذيرد او خودش وقتي پاي وطن درميان بود هيچ چيزي را
 نميخواست ونداشت او ميگفت من فقط وطنم را دارم او تيري به قلب ارتجاع بي
 وطن يا وطن فروش بود  بهمين دليل خميني از او كينه ها بدل داشت چون خميني
 وكاشاني منافعشان با مصدق تو يك كانال نميرفت خميني خودش گفت از كودتا عليه
 مصدق وسيلي خوردن مصدق خوشحال بود ملت هم در احمد آباد پيشاپيش همراه
 پدر طالقاني ومسعود فرمانده نسل انقلاب جواب خمینی را دادند

درود بر مصدق كبير

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر