کل نماهای صفحه

۱۲ اسفند ۱۳۹۶

رودی جولیانی در سخنرانی اش در کلوب خبرنگاران به برنامة ده ماده‌یی مریم رجوی برای آینده ایران اشاره کرد


رودی جولیانی در سخنرانی اش در کلوب خبرنگاران به برنامة ده ماده‌یی مریم رجوی برای آینده ایران اشاره کرد


۱- از نظر ما آرای مردم، تنها ملاك سنجش است و بر همين اساس، خواهان يك حكومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستيم.
۲- ما خواهان يك نظام كثرتگرا و آزادی احزاب و اجتماعات هستيم. در ايران فردا ما به كليه آزادی‌های فردی احترام می‌گذاريم و بر آزادی بيان و آزادی كامل رسانه‌ها و دسترسی بی‌قيد و شرط همگان به فضای مجازی تأكيد داريم.
۳- ما در ايران آزاد شده فردا، از لغو حكم اعدام دفاع می‌كنيم و نسبت به آن متعهديم.
۴- مقاومت ايران از جدايی دين و دولت، دفاع خواهد كرد. هرگونه تبعيض در مورد پيروان كليه اديان و مذاهب، ممنوع خواهد بود.
۵- ما به برابری كامل زنان و مردان در كليه حقوق‌سياسی، اجتماعی و مشاركت برابر زنان در رهبری‌سياسی، معتقديم و هر گونه اَشكال تبعيض عليه زنان، ملغی خواهد شد و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، تحصيل و اشتغال، برخوردار خواهند بود.

طرح 10 ماده ای مریم رجوی برای ایران فردا


رودی جولیانی در ادامة سخنانش به برنامة ده ماده‌یی مریم رجوی برای آینده ایران اشاره کرد و برخی از مفاد آن‌را چنین برشمرد:

«اجازه بدهید به چند مورد از ۱۰ ماده‌یی خانم رجوی بپردازیم، یک ایران دموکراتیک با انتخابات آزاد، با شناسایی قوی از حقوق بشر، حقوق مدنی و بویژه حقوق زنان، زیرا آنها در ایران و دیگر حکومت‌های افراطی مشابه لگدمال می‌شوند. شما می‌توانید ببینید که حقوق زنان نه تنها از لحاظ نظری توسط این سازمان پذیرفته شده، بلکه در عمل مورد پذیرش قرار گرفته است. خانم رجوی بدیهی است که یک زن است و بسیاری از مردم در همة تظاهرات – در میان حضار و پشت تریبون‌ها – زنان هستند. این بدون هزینه نبوده است. هزینه فقط پول نیست که می‌توانید آن را جایگزین کنید، بلکه هزینه جان انسان است که نمی‌توانید آن را جایگزین کنید؛ و شما کتاب‌ها با جلد قرمز را که سازمان مجاهدین خلق دارد و روی جلدش (نام) مجاهدین خلق را نوشته دیده‌اید، درست است؟ و شما به آن نگاه می‌کنید – من فرصت داشتم این کار را شب گذشته انجام بدهم – خواهید دید که هر فردی که قربانی شده است، یعنی توسط رژیم کشته شده است، از ابتدای آن، در آن کتاب با اسمش هست. و اینجا مهم‌ترین چیز – درست مثل این تظاهرات، در سراسر ایران است. فقط در تهران نیست، در سراسر کشور است. شما بعد از یک شهر به دیگری می‌روید. یک شهر بعد از دیگری، در سراسر ایران.»

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر