کل نماهای صفحه

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کارگران خشمگین نیشکر هفت تپه بساط نمایش جمعه رژیم را بهم ریختند - وزیر خارجه کانادا از قطعنامه ملل ‌متحد در محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران استقبال کردوبرادر مسعود پیامت را با گوش جان شنیدیم ودو مقاله دیگر

کارگران خشمگین نیشکر هفت تپه بساط نمایش جمعه رژیم را بهم ریختند - وزیر خارجه کانادا از قطعنامه ملل ‌متحد در محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران استقبال کردوبرادر مسعود پیامت را با گوش جان شنیدیم ودو مقاله دیگر- گزیده اخبار

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر